หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี

 

พรุลำเท็ง


ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
เนื้อที่ 18 ไร่
พิกัดมุมบนซ้ายที่ 575000N 842000E
พิกัดมุมล่างขวาที่ 576000N 841000E

แผนที่
 
 
อ้างอิง
โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทพรุของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2551 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

พื้นที่
เนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ สภาพทั่วไปของพื้นที่ถูกขุดเป็นสระน้ำ ไม่เหลือสภาพพรุ

ประเภท/ที่ดิน
- ประเภทพรุในที่ลุ่ม
- ที่สาธารณะ

สถานภาพ/หน่วยงาน
- ถูกเปลี่ยนแปลงไม่เหลือสภาพพรุ
- อบต. นาหมื่นศรี

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

ทรัพยากรป่าไม้
           พื้นที่เกือบทั้งหมดของป่าพรุลำเท็งถูกเปลี่ยนเป็นอ่างเก็บน้ำและพื้นที่เกษตรกรรม คงเหลือพรรณไม้ขึ้นห่างๆ ริมอ่างน้ำ การสำรวจด้านป่าไม้จึงทำการศึกษาสภาพสังคมพืชที่อยู่โดยรอบพื้นที่พรุ พรรณไม้ที่พบ เช่น ทุ้งฟ้า  (Alstonia macrophylla) เม่าไข่ปลา (Antidesma  ghaesembilla) กระดุมผี (Glochidion rubrum) ขี้เหล็กเลือด (Senna timoriensis)และกระทุ่ม (Anthocephalus chinensis) รวมทั้งพรรณไม้ที่หน่วยงานต่างๆ นำเข้าไปปลูกอีกหลายชนิด เช่น ยางนา (Dipterocarpus alatus) ตะเคียนทอง (Hopea odorata) กระถินเทพา (Acacia mangium) และอินทนิลน้ำ (Lagerstroemia speciosa)

ทรัพยากรสัตว์ป่า
           จากการสำรวจภาคสนามในวันที่ 17-18 กันยายน 2551 พบว่า มีสัตว์ป่าที่พบเห็นตัวโดยตรง 23 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3 ชนิด นก 14 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 1 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 6 ชนิด ดังรายละเอียดดังนี้

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
           จากการสำรวจชนิดค้างคาวโดยใช้ตาข่ายดักจับสามารถดักจับค้างคาวได้ 2 ชนิด คือ ค้างคาวมงกุฎเทาแดง (Rhinolophus affinis) และค้างคาวปีกพับใหญ่ (Miniopterus schreibersii) และได้สังเกตเห็นค้างคาวขนาดปานกลาง บินหากินบริเวณผิวน้ำ คาดว่าน่าจะเป็นค้างคาวปีกถุงเคราดำ (Taphozous melanopogon) อย่างไรก็ตามจากการดักกรงเพื่อสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กจำนวน 15 กรง ไม่สามารถดักจับสัตว์ได้เลย

นก
            พบนกอาศัยอยู่บริเวณป่าพรุจำนวน 14 ชนิด เป็นนกอพยพ 2 ชนิด คือ นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica) และนกยางเปีย (Egretta garzetta) การที่พบนกอพยพจำนวนน้อยเนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้น ของการอพยพ ส่วนนกประจำถิ่นอื่น ๆ อีก 12 ชนิด ซึ่งทุกชนิดเป็นนกที่พบเห็นได้ทั่วไป ได้แก่ เป็ดแดง (Dendrocygna javanica) นกโพระดกสวน (Megalaima lineata) นกกระปูดเล็ก (Centropus bengalensis) นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis) นกเค้าโมง (Glaucidium cuculoides) นกกระเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis) นกกระจิบสวน (Orthotomus sutorius) นกกินปลีอกเหลือง (Nectarinia jugularis) นกกินปลีคอสีน้ำตาล (Anthreptes malacensis) และนกกาฝากสีเรียบ (Dicaeum concolor)

สัตว์เลื้อยคลาน
           สัตว์เลื้อยคลาน ในการสำรวจภาคสนามไม่เห็นพบสัตว์เลื้อยคลานโดยตรง

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
           
สำรวจพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 6 ชนิด คือ เขียดตะปาด (Polypedates leucomystax) กบหนอง (Fejervaya limnocharis) เขียดจิก (Hylarana erythraea) เขียดจะนา (Occidozyga lima) อึ่งลายเลอะ (Microhyra butleri) และอึ่งข้างดำ (Microhyra heymonsi) )

ทรัพยากรปลา
           ทรัพยากรปลาที่พบในบริเวณพรุลำเท็ง ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง วันที่ 11 มิถุนายน 2551 พบความหลากชนิดของปลาจำนวน 9 ครอบครัว (families) 14 ชนิด (species) ปลาที่พบมีความหลากชนิดมากที่สุด ในครอบครัว Cyprinidae จำนวน 5 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 35.71 รองลงมาเป็นครอบครัว Belontiidae จำนวน 2 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 14.29 และอีก 7 ครอบครัว พบเพียงครอบครัวละ 1 ชนิด แต่ละครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 7.14

           ทรัพยากรปลาที่พบบริเวณพื้นที่พรุเสม็ดมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านอาหารกว่า 3 ชนิด ได้แก่ ปลาช่อน (Channa striata) ปลาหมอไทย (Anabas testudineus) และปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus) เป็นต้น และเป็นปลาสวยงามกว่า 7 ชนิด ได้แก่ ปลาหัวตะกั่ว (Aplocheilus panchax) ปลาซิวควาย (Rasbora sumatrana) ปลาซิวหนวด (Esomus metallicus) และปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis) เป็นต้น

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

คุณค่าในระบบนิเวศ
           1) การเก็บกักน้ำ พื้นที่พรุลำเท็งมีลักษณะเป็นพรุในที่ราบลุ่ม ถูกขุดเป็นพื้นที่เก็บน้ำ
           2) แหล่งทรัพยากร/ผลผลิตธรรมชาติ พบพรรณไม้ป่าพรุโดยรอบพื้นที่จำนวน 92 ชนิด จาก
78 สกุล 45 วงศ์ พบสัตว์ 40 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 7 ชนิด นก 14 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 11 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 8 ชนิด พบปลา 9 ครอบครัว 14 ชนิด ทรัพยากรปลาที่พบบริเวณพื้นที่พรุลำเท็ง มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านอาหารกว่า 3 ชนิด ได้แก่ ปลาช่อน (Channa striata) ปลาหมอไทย (Anabas testudineus) และปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus) เป็นต้น และเป็นปลาสวยงามกว่า 7 ชนิด
           3) ด้านนิเวศวิทยาและห่วงโซ่อาหาร สถานภาพทางนิเวศวิทยาแหล่งน้ำพรุลำเท็งเป็นพื้นที่พรุที่ถูกเปลี่ยนแปลง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้น้ำในชุมชน ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรจนไม่สามารถฟื้นกลับมา เป็นพื้นที่พรุได้อีก
           จากผลการสำรวจจะเห็นว่าคุณค่าในระบบนิเวศของพื้นที่พรุลำเท็งจะน้อยกว่าพื้นที่พรุที่ยังมีสภาพเป็นพรุ เนื่องจากการทำลายระบบนิเวศของพื้นที่พรุทำให้คุณค่าในระบบนิเวศขาดหายไปในหลายด้าน

การใช้ประโยชน์
           1) ด้านนันทนาการ เป็นพื้นที่ที่ อบต.พัฒนาเป็นพื้นที่นันทนาการสำหรับชุมชน
           2) ด้านน้ำ มีการใช้น้ำในด้านต่างๆ ของชุมชน

การจัดการและการคุกคาม  
 

การคุกคามที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่พรุ
           1) การสูญเสียที่ดิน/พื้นที่พรุ เนื่องจากพื้นที่พรุถูกขุดลอกเพื่อเป็นที่เก็บน้ำ ทำให้สูญเสียที่ดินพรุ
           2) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่พรุเป็นที่เก็บน้ำเป็นการทำลายระบบนิเวศพรุทั้งหมด

การคุกคามที่เกิดมาจากภายนอกพรุ
           การพัฒนาของชุมชนและพื้นที่การเกษตร ได้ก่อให้เกิดความต้องการใช้ที่ดินประเภทนันทนาการ รวมทั้งแหล่งน้ำ ทำให้พื้นที่พรุถูกเลือกใช้ประโยชน์เพื่อสนองตอบความต้องการดังกล่าวนี้ ซึ่งจัดเป็นการคุกคามจากนอกพื้นที่

รายละเอียดเพิ่มเติม >>