หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติิ
 

หนองฮ่าง


ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใน ต.แม่เย็น และต.หัวงุ้ม อ.พาน จ.เชียงราย
เนื้อที่ : 2,370 ไร่
พิกัดกลางที่ 584818N 2155797E

แผนที่

 
 
อ้างอิง
โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย(ภาคเหนือ) ปีงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำห้วยบง ลำน้ำร่องคต ลำน้ำหนองเขียว ไหลมารวมกันเป็นหนองฮ่าง

ลักษณะทางกายภาพ
- ลักษณะธรรมชาติ หนองบึงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตั้งอยู่พื้นที่ตอนบนของพื้นที่ลุ่มน้ำ
- ประเภทหนองบึง หนองบึงในที่ลุ่ม
- ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำแม่น้ำโขง ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำพุง

ทรัพยากรดิน
- ชุดดินที่พบ ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่  3, 5, 6 และ 22
- ดินอินทรีย์ พบสนุ่นหรือปึ๋งเหลืออยู่น้อยมาก

การใช้ที่ดิน
- การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จาก 3,864 ไร่ ในปี พ.ศ.2544 ลดลงเหลือ 2,370 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552 พื้นที่มีขนาดลดลงโดยที่ลุ่มถูกขุดลอกเป็นบึงน้ำ
- สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่ เป็นบึงน้ำ

คุณภาพน้ำผิวดิน
- คุณภาพน้ำ มีค่าความสกปรกต่ำ
- สภาพของน้ำ การเกื้อกูลต่อระบบนิเวศปานกลาง ปริมาณสารอาหารในน้ำปานกลางถึงสูง
- การจัดประเภทแหล่งน้ำ ประเภทที่  3

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

พบพรรณไม้รวม 147 ชนิด 116 สกุล  50 วงศ์ แยกเป็นพรรณไม้น้ำ  117 ชนิด พรรณไม้ทั่วไป 30 ชนิด และมีไม้ต้นที่นำเข้าไปปลูกอีก 7 ชนิด

พบสัตว์ป่าอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 68 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 6 ชนิด นก 48 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 7 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 7 ชนิด มีสัตว์ป่าที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้   สูญพันธุ์ (VU) 1 ชนิด คือ เต่านา (Malayemys subtrijuga)

พบปลาจำนวน 19 ครอบครัว (families) 34 ชนิด (species) จัดอยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable,VU) คือ ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus)

พบความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินทั้งหมด 3 ไฟลั่ม 9 ครอบครัว 9 ชนิด ประกอบด้วยสัตว์หน้าดินในไฟลั่ม Annelida จำนวน 1 ครอบครัว 1 ชนิด Arthropoda จำนวน 6 ครอบครัว 6 ชนิด และ Mollusca จำนวน 2 ครอบครัว 2 ชนิด

พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่น้อยกว่า  6 ชนิด ใน 4 วงศ์ ได้แก่ กระแตเหนือ (Tupaia belangeri) หนูหริ่งนาหางสั้น (Mus cervicolor) หนูท้องขาว (Rattus tanezumi) หนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) แมวดาว (Prionailurus bengalensis) ค้างคาวขอบหูขาวกลาง (Cynopterus sphinx)

พบนกอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 48 ชนิด ใน 24 วงศ์ ส่วนมากเป็นนกน้ำและนกทุ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น นกยางโทนน้อย (Mesophoyx intermedia) เป็ดแดง (Dendrocygna javanica) นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) นกอีล้ำ (Gallinura chloropus) นกอีโก้ง (Porphyrio porphyrio) นกชายเลนบึง (Tringa stagnatilis) นกเขาใหญ่ (Streptopelia chinensis) นกเขาชวา (Geopelia striata) นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) เป็นต้น

พบสัตว์เลื้อยคลานไม่น้อยกว่า 7 ชนิด ใน 5 วงศ์ ได้แก่ เต่านา (Malayemys subtrijug) ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) กิ้งก่าสวน (Calotes mystaceus) กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) งูสิงบ้าน (Ptyas korros) งูปลิง (Enhydris plumbea) และงูเห่าพ่นพิษ (Naja siamensis)  

พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 7 ชนิด ใน 5 วงศ์ เป็นชนิดที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น คางคกบ้าน (Bufo melanostictus) กบนา (Hoplobatrachus rugulosa) กบหนอง (Fejervaya limnocharis) ปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) เป็นต้น

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

คุณค่าการใช้ประโยชน์
แหล่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และทำการประมงของท้องถิ่น

คุณค่าในระบบนิเวศ
เก็บกักน้ำไว้ทำการเกษตรในหน้าแล้ง ที่อยู่อาศัยของนกประจำถิ่น และแหล่งรองรับ
นกอพยพ แหล่งสังคมพืช

การจัดการและการคุกคาม  
 

จากการสำรวจภาวะการคุกคามพื้นที่ชุ่มน้ำ พบว่ามีการคุกคามทางด้านไฟป่า การแพร่ระบาดของพันธุ์พืชต่างถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม >>