หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี
 

หนองบึงรอบแมืองแม่ริม จ.เชียงใหม่
ได้แก่ หนองน้ำหลงและหนองป่าแดง


ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใน ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เนื้อที่ : 54 ไร่
หนองน้ำหลง มีพิกัดกลางที่ 496902N 2093847E
หนองน้ำป่าแดง มีพิกัดกลางที่ 496683N 2093559E

แผนที่

 
 
อ้างอิง
โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย(ภาคเหนือ) ปีงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

ลักษณะทางกายภาพ
- ลักษณะธรรมชาติ หนองบึงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของลุ่มน้ำ
- ประเภทหนองบึง แม่น้ำลัด
- ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ริม
- ลักษณะพิเศษ แม่น้ำลัด

ทรัพยากรดิน
- ชุดดินที่พบ ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 4, 38
- ดินอินทรีย์ ไม่พบสนุ่นหรือปึ๋ง

การใช้ที่ดิน
- การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ขนาดพื้นที่ลดลงจาก 115 ไร่ ในปี พ.ศ. 2544 ลดลงเหลือ 54 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552 พบมีการขุดลอกเป็นบึงน้ำ
- สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่ เป็นบึงน้ำ

คุณภาพน้ำผิวดิน
-คุณภาพน้ำ มีค่าความสกปรกค่อนข้างต่ำ
-สภาพของน้ำ การเกื้อกูลต่อระบบนิเวศสูง แต่มีปริมาณสารอาหารต่ำ
-การจัดประเภทแหล่งน้ำ ประเภทที่ 3

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

พบพรรณไม้รวม 146 ชนิด 118 สกุล 57 วงศ์ แยกเป็นพรรณไม้น้ำ  117 ชนิด พรรณไม้ทั่วไป 29 ชนิด และมีไม้ต้นที่นำเข้าไปปลูกอีก 10 ชนิด

มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 48 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำนวน 3 ชนิด นกไม่น้อยกว่า 26 ชนิดสัตว์เลื้อยคลานจำนวน 14 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 5 ชนิด มีสัตว์ป่าที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) 1 ชนิด คือ เต่านา (Malayemys subtrijuga)

พบปลาจำนวน 12 ครอบครัว (families) 21 ชนิด (species) ไม่พบชนิดปลาที่กำหนดไว้โดยสมาพันธ์อนุรักษ์โลก (IUCN) และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548

พบความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินทั้งหมด 3 ไฟลั่ม 12 ครอบครัว 12 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์หน้าดินในไฟลั่ม Annelida จำนวน 1 ครอบครัว 1ชนิด Arthropoda จำนวน 9 ครอบครัว 9 ชนิด และ Mollusca จำนวน 2 ครอบครัว 2 ชนิด

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่น้อยกว่า 3 ชนิด ใน 3 วงศ์ ได้แก่ กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops mcclellandii) พังพอนเล็ก (Herpestes javanica) ค้างคาวขอบหูขาวกลาง (Cynopterus sphinx)

มีนกอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 26 ชนิด ใน 19 วงศ์ ส่วนมากเป็น   นกทุ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น นกยางเปีย (Egretta garzetta) เป็ดแดง (Dendrocygna javanica) นกเขาใหญ่ (Streptopelia chinensis) นกกางเขนบ้าน (Copsychus saularis) นกยอดหญ้าหัวดำ (Saxicola yorquata) นกจับแมลงสีน้ำตาล (Muscicapa dauurica) นกอีเสือสีน้ำตาล (Lanius cristatus) นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา (Sturnus malabaricus) นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis) เป็นต้น

มีสัตว์เลื้อยคลานไม่น้อยกว่า 14 ชนิด ใน 7 วงศ์ ได้แก่ ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) กิ้งก่าสวน (Calotes mystaceus) กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) งูสิงบ้าน (Ptyas korros) งูปลิง (Enhydris plumbea) จิ้งเหลนบ้าน (Mabuya multifasciata) ตะกวด (Varanus nebulosus) งูเห่าพ่นพิษ (Naja siamensis) เป็นต้น 

มีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 5 ชนิด ใน 5 วงศ์ เป็นชนิดที่พบเห็นได้ทั่วไป ได้แก่ คางคกบ้าน (Bufo melanostictus) กบนา (Hoplobatrachus rugulosa) กบหนอง (Fejervaya limnocharis) ปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) และอึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra)

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

คุณค่าการใช้ประโยชน์
- เทศบาลสันโป่งใช้ทำการประปาในหมู่บ้าน ชาวบ้านทำการประมง เช่น เลี้ยงปลาดุกในกระชัง 1 ราย ทำการปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงหมู 2 ราย จำนวน 10 ตัว และทำการเกษตร เช่น ปลูกถั่วเหลืองและปลูกมะเขือ การจับปลาในหนองน้ำ สามารถจับได้ 2 ปี/ครั้ง มีการเก็บเงิน เช่น ชนิดทอดแห 100 บาท/คน และชนิดยกยอ 50 บาท/คน
ในเดือนเมษายน ผู้ใหญ่บ้านจะประกาศให้ชาวบ้านในชุมชน และชาวบ้านที่อยู่นอกชุมชนใกล้เคียงทราบ
- ใช้พื้นที่ติดขอบบึงปลูกข้าวโพด สวนลำไย ทำนา ปลูกดอกเบญจมาศ และปลูกมะเขือ

คุณค่าในระบบนิเวศ
- เป็นที่เก็บกักน้ำ โดยกรมชลประทานได้นำผ้ายางรองกันน้ำรั่วซึมในหน้าแล้ง
- บางช่วงมีนกมาอาศัยบ้างเป็นครั้งคราว แหล่งสังคมพืช

การจัดการและการคุกคาม  
 

หนองน้ำหลง
จากการสำรวจภาวะการคุกคามพื้นที่ชุ่มน้ำ พบว่ามีการคุกคามทางด้านการเลี้ยงปลาในกระชัง 1 ราย รวม 8 กระชัง และนอกจากนี้ยังมีปัญหาการคุกคามด้านน้ำเสียจากชุมชน

หนองป่าแดง
จากการสำรวจภาวะการคุกคามพื้นที่ชุ่มน้ำ พบว่าพื้นที่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้

การมีส่วนในการอนุรักษ์
ในชุมชนไม่มีองค์กรด้านการอนุรักษ์ มีกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้นำทำกิจกรรมปล่อยปลา

รายละเอียดเพิ่มเติม >>