หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี
 

แม่น้ำลัดรอบเมืองแพร่


ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใน ตำบลวังหงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เนื้อที่ : 8,164 ไร่
พิกัดกลางที่ 603733N 2232037E

แผนที่

 
 
อ้างอิง
โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย(ภาคเหนือ) ปีงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

ลักษณะทางกายภาพ
- ลักษณะธรรมชาติ หนองบึงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของลุ่มน้ำ
- ประเภทหนองบึง แม่น้ำลัด
- ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำยมตอนล่าง
- ลักษณะพิเศษ แม่น้ำลัด

ทรัพยากรดิน
- ชุดดินที่พบ ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินทุ่ม 33 และ 38
- ดินอินทรีย์ ไม่พบสนุ่นหรือปึ๋งเนื่องจากผ่านการขุดลอก

การใช้ที่ดิน
-การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน มีขนาดลดลงจาก 88 ไร่ ในปี พ.ศ. 2544 ลดลงเหลือ 27 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากการขุดลอกและทำแนวเขตใหม่
-สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่ เป็นบึงน้ำ

คุณภาพน้ำผิวดิน
-คุณภาพน้ำ มีค่าความสกปรกต่ำ
-สภาพของน้ำ การเกื้อกูลต่อระบบนิเวศต่ำ แต่มีปริมาณสารอาหารสูง
-การจัดประเภทแหล่งน้ำ ประเภทที่ 3

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

พบพรรณไม้รวม 168 ชนิด 148 สกุล 59 วงศ์ แยกเป็นพรรณไม้น้ำ  129 ชนิด พรรณไม้ทั่วไป 39 ชนิด และมีไม้ต้นที่นำเข้าไปปลูกอีก 10 ชนิด

มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 34 ชนิด ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำนวน 4 ชนิด นกไม่น้อยกว่า 25 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานจำนวน 2 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 3 ชนิด ไม่มีสัตว์ป่าที่ได้รับการจัดสถานภาพแต่อย่างใด

พบปลาจำนวน 16 ครอบครัว (families) 31 ชนิด (species) ไม่พบชนิดปลาที่กำหนดไว้โดยสมาพันธ์อนุรักษ์โลก (IUCN) และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548

พบความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินทั้งหมด 3 ไฟลั่ม 11 ครอบครัว 11 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์หน้าดินในไฟลั่ม Annelida จำนวน 1 ครอบครัว 1 ชนิด Arthropoda จำนวน 8 ครอบครัว 8 ชนิด และ Mollusca จำนวน 2 ครอบครัว 2 ชนิด

มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียง 4 ชนิด ใน 3 วงศ์ ได้แก่ กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops mcclellandii) หนูท้องขาว (Rattus tanezumi) หนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) และค้างคาวขอบหูขาวกลาง (Cynopterus sphinx

มีนกอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 25 ชนิด ใน 17 วงศ์ ส่วนมากเป็นนกทุ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น นกขมิ้นน้อยสวน (Aegithina tiphia) นกปรอดหัวโขน (Pycnonotus  jocosus) นกกระจิบหญ้าอกเทา (Prinia hodgsonii) นกกระจิบหญ้าสีเรียบ (Prinia inornata) นกกระจิบสวน (Orthotomus sutorius) นกยอดหญ้าสีดำ (Saxicola caprata) ส่วนนกน้ำพบเพียง 2 ชนิด คือ นกยางไฟหัวสีน้ำตาล (Ixobrychus cinnamomeus) และนกกวัก (Amaurornis phoenicurus)

มีสัตว์เลื้อยคลานพบในเบื้องต้นเพียง 2 ชนิด ใน 1 วงศ์ เท่านั้น คือ วงศ์ตุ๊กแก (Family Gekkonidae) ได้แก่ จิ้งจกหางหนาม (Hemidactylus frenatus) และจิ้งจกหางแบน Cosymbotus craspedotus)   

มีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกพบในเบื้องต้นเพียง 3 ชนิด ใน 3 วงศ์ เป็นชนิดที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น เขียดลื่น (Occidozyga laevis) ปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) และอึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) เป็นต้น

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

คุณค่าการใช้ประโยชน์
เทศบาลวังหงส์สูบน้ำมาใช้ทำการประปาในหมู่บ้าน ชาวบ้านจับปลาเพื่อบริโภค ทำการปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงวัว 1 ราย จำนวน 40 ตัว ทำการเกษตร เช่น ทำนาและ ปลูกพืชไร่

คุณค่าในระบบนิเวศ
-พื้นที่กักเก็บน้ำป้องกันน้ำท่วมชุมชน ที่อยู่อาศัยของนกประจำถิ่น และแหล่งรองรับนกอพยพ แหล่งสังคมพืช
-เป็นแหล่งประวัติศาสตร์

การจัดการและการคุกคาม  
 

จากการสำรวจภาวะการคุกคามพื้นที่ชุ่มน้ำ พบว่ามีการคุกคามทางด้านการปิดกั้นระบบน้ำ การเลี้ยงสัตว์ การแพร่ระบาดของพันธุ์พืชต่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม >>