หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรีิ
 

บึงมาย


ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใน ตำบลด่านแม่คำมัน ตำบลทุ่งยั้ง และตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 9,363 ไร่
พิกัดกลางที่ 605113N 1938289E

แผนที่

 
 
อ้างอิง
โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย(ภาคเหนือ) ปีงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

ลักษณะทางกายภาพ
- ลักษณะธรรมชาติ หนองบึงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่ตั้งกระจายในพื้นที่ต้นน้ำ
- ประเภทหนองบึง หนองบึงในที่ลุ่ม
- ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำ แม่น้ำน่าน ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 4
- ลักษณะพิเศษ หนองบึงในพื้นที่ต้นน้ำ

ทรัพยากรดิน
- ชุดดินที่พบ ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 3, 4 ,5, 6, 15 และ 33
- ดินอินทรีย์ พบสนุ่นหรือปึ๋งเหลืออยู่น้อยเนื่องจากการขุดลอก ไฟป่า การทำเกษตร การหาสัตว์น้ำ และการเลี้ยงสัตว์

การใช้ที่ดิน
- การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน พื้นที่มีขนาดลดลงจาก 13,705 ไร่ ในปี พ.ศ. 2544 ลดลงเหลือ 9,363 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากการจัดทำแนวเขตใหม่
- สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่ เป็นที่ลุ่มชื้นแฉะและบึงน้ำ

คุณภาพน้ำผิวดิน
- คุณภาพน้ำ มีค่าความสกปรกค่อนข้างต่ำ
- สภาพของน้ำ การเกื้อกูลต่อระบบนิเวศสูง แต่มีปริมาณสารอาหารต่ำถึงปานกลาง
- การจัดประเภทแหล่งน้ำ ประเภทที่ 3

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

พบพรรณไม้รวม 160 ชนิด 144 สกุล  60 วงศ์ แยกเป็นพรรณไม้น้ำ  123 ชนิด พรรณไม้ทั่วไป 37 ชนิด และมีไม้ต้นที่นำเข้าไปปลูกอีก 9 ชนิด

มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 85 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 4 ชนิด นก 60 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 14 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 7 ชนิด มีสัตว์ป่าที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) 4 ชนิด ได้แก่ ตะพาบน้ำ (Amyda cartilaginea) เต่านา (Malayemys subtrijuga) เต่าหับ (Cuora amboinensis) และเต่าดำ (Siebenrockiella crassicolli)

พบปลาจำนวน 17 ครอบครัว (families) 46 ชนิด (species) จัดอยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable,VU) คือ ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) และปลาดุกด้าน (Clarias batrachus)

พบความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินทั้งหมด 3 ไฟลั่ม 11 ครอบครัว 11 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์หน้าดินในไฟลั่ม Annelida จำนวน 1 ครอบครัว 1 ชนิด Arthropoda จำนวน 7 ครอบครัว 7 ชนิด และ Mollusca จำนวน 3 ครอบครัว 3 ชนิด

มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่น้อยกว่า 4 ชนิด ใน 3 วงศ์ จากการดักกรงสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กจำนวน 32 กรง สำรวจพบ 1 ชนิด คือ หนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ที่สำรวจพบได้แก่ หนูหริ่งนาหางยาว (Mus calori) หนูท้องขาว (Rattus tanezumi) พังพอนเล็ก (Herpestes javanica)

มีนกอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 60 ชนิด ใน 30 วงศ์ ส่วนมากเป็นนกน้ำและนกทุ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น นกอีแจว (Hydrophasianus chirurgus) นกพริก (Metopidius indicus) นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea) นกกาเหว่า (Endynamys scolopacea) นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) นกกระปูดเล็ก (Centropus bengalensis) เป็นต้น

มีสัตว์เลื้อยคลานไม่น้อยกว่า 14 ชนิด ใน 8 วงศ์ เช่น งูก้นขบ (Cylindrophis ruffus) งูเหลือม (Python reticulates) จิ้งจกหางหนาม (Hemidactylus frenatus) กิ้งก่าสวน (Calotes mystaceus) กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) งูหัวกะโหลก (Homalopsis buccata) งูลายสอสวน (Xenochrophis flavipunctatus) งูเห่าหม้อ (Naja kaouthia) เป็นต้น

มีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 7 ชนิด ใน 3 วงศ์ เป็นชนิดที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น กบนา (Hoplobatrachus rugulosa) กบหนอง (Fejervaya limnocharis) เขียดจิก (Hylarana erythraea) เขียดลื่น (Occidozyga laevis) เป็นต้น  

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

คุณค่าการใช้ประโยชน์
เป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตร การทำประมง และเลี้ยงสัตว์

คุณค่าในระบบนิเวศ
ที่อยู่อาศัยของนกประจำถิ่น และแหล่งรองรับนกอพยพ แหล่งสังคมพืช เป็นแหล่งน้ำซับ

การจัดการและการคุกคาม  
 

การมีส่วนในการอนุรักษ์
ผ่านมาชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หนองบึง โดยการไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าใน
วันสำคัญและปล่อยปลา ป้องกันการบุกรุกที่ดิน (ทำสัญญาในการเข้าใช้ประโยชน์ครั้งละ 2 ปี บริจาคเงินเข้าหมู่บ้าน
ไร่ละ 2,000 บาท)

ภาวะการคุกคาม
1) ไฟป่า
2) การสะสมของตะกอนและซากวัชพืช (แหน) ทำให้น้ำตื้นและน้ำเสีย
3) การทิ้งขยะและ ของเสีย (รวมทั้งจาก การเลี้ยงปลา)
4) การเก็บหาของป่า มากเกินไป
5) การปิดกั้นระบบน้ำ (สปริงเวย์)

ปัญหาที่เกิดขึ้น
ไฟไหม้ ลุกลามเข้าพื้นที่

รายละเอียดเพิ่มเติม >>