หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

บึงกะโล่


ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใน ตำบลป่าเซา ตำบลคุ้งตะเภา และตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 6,194 ไร่
พิกัดกลางที่ 622771N 1947025E

แผนที่

 
 
อ้างอิง
โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย(ภาคเหนือ) ปีงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

ลักษณะทางกายภาพ
- ลักษณะธรรมชาติ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นต้น อยู่ตอนกลางของลุ่มน้ำแม่น้ำน่าน
- ประเภทหนองบึงกระจายทั่วไป
- ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำ แม่น้ำน่าน ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 4
- ลักษณะพิเศษ สัญลักษณ์ท้องถิ่น เป็นแหล่งดินอินทรีย์มีความสมบูรณ์สูง

ทรัพยากรดิน
- ชุดดินที่พบ ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 3, 4, 5 และ 6
- ดินอินทรีย์พบสนุ่นและปึ๋งบริเวณกว้าง และมีความสมบูรณ์สูง

การใช้ที่ดิน
- การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน มีขนาดลดลงเล็กน้อย จาก 7,126 ไร่ ในปี พ.ศ. 2544 ลดลงเหลือ 6,194 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552
- สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่ เป็นบึงน้ำ และที่ลุ่มชื้นแฉะ

คุณภาพน้ำผิวดิน
-
คุณภาพน้ำ มีค่าความสกปรกต่ำ
- สภาพของน้ำ การเกื้อกูลต่อระบบนิเวศสูง แต่มีปริมาณสารอาหารต่ำ
- การจัดประเภทแหล่งน้ำ ประเภทที่ 3

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

พบพรรณไม้รวม 216 ชนิด 185 สกุล  73 วงศ์ แยกเป็นพรรณไม้น้ำ  176 ชนิด พรรณไม้ทั่วไป 40 ชนิด และมีไม้ต้นที่นำเข้าไปปลูกอีก 6 ชนิด พบพรรณไม้หายาก 1 ชนิด คือ ไชยวาน Cephalanthus tetrandra (Roxb.) Ridsdale & Bakh.f. 

มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 116 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 1 ชนิด นก 99 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 11 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 5 ชนิด มีสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ (EN) 2 ชนิด ได้แก่  นกอ้ายงั่ว (Anhinga melanogaster) และนกกระทุง (Pelecanus philippensis) มีสัตว์ป่าที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) 4 ชนิด ได้แก่ นกกระสาแดง  (Ardea purpurea) นกกาบบัว (Mycteria leucocephala) เต่านา (Malayemys subtrijuga) และเต่าหับ (Cuora amboinensis)

 พบปลาจำนวน 20 ครอบครัว (families) 48 ชนิด (species) มีจำนวน 2 ชนิด อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable,VU) คือ ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) และปลาดุกด้าน (Clarias batrachus)

มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพียง 1 ชนิด เท่านั้น คือ หนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) โดยสามารถดักได้โดยใช้กรงดักหนู    เป็นหนูตัวเมียเต็มวัย 1 ตัว

มีนกอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 99 ชนิด ใน 44 วงศ์ ส่วนมากเป็นนกน้ำ เช่น นกยางเปีย (Egretta garzetta) นกยางโทนใหญ่ (Casmerodius albus) นกยางโทนน้อย (Mesophoyx intermedia) นกยางควาย (Bubulcus ibis) นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus)

สัตว์เลื้อยคลาน อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11 ชนิด ใน 5 วงศ์ ช่น งูปลิง (Enhydris plumbea) งูไซ (Enhydris bocourti) งูหัวกะโหลก (Homalopsis buccata)    งูสิงบ้าน (Ptyas korros) งูทางมะพร้าวลายขีด (Elaphe radiate)

มีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 5 ชนิด ใน 3 วงศ์ เป็นชนิดที่พบเห็นได้ทั่วไป ได้แก่ กบนา (Hoplobatrachus rugulosa) เขียดจะนา (Occidozyga lima) กบหนอง (Fejervaya limnocharis) เขียดจิก (Hylarana erythraea) และ เขียดตะปาด (Polypedates leucomystax)    

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

คุณค่าการใช้ประโยชน์
แหล่งน้ำเพื่อใช้การทำประมง การหาของป่า การใช้พื้นที่ของส่วนราชการ ใช้แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์

คุณค่าในระบบนิเวศ
- พื้นที่กักเก็บน้ำ ที่อยู่อาศัยของนกประจำถิ่น และแหล่งรองรับนกอพยพ แหล่งสังคมพืช สัตว์
- เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งน้ำทรัพย์ และดินสนุ่น

การจัดการและการคุกคาม  
 

ภาวะการคุกคาม
1) การบุกรุกที่ดินหนองบึง
2) การทิ้งขยะและของเสีย
3) การปิดกั้นระบบน้ำ
4) การใช้พื้นที่เป็นที่เลี้ยงสัตว์
5) วัชพืชในแหล่งน้ำมี มากขึ้น

การมีส่วนในการอนุรักษ์
1) ที่ผ่านมาชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หนองบึง คือ ปล่อยปลา ป้องกันการบุกรุกที่ดิน
2) ในชุมชนไม่มีองค์กรด้านการอนุรักษ์ แต่ขณะนี้มีการรวมกลุ่มของประชาชนบางกลุ่มต่อต้านการเข้ามา
สร้างสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม >>