หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

หนองเล็งทราย


ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า ต.ศรีถ้อย ต.เจริญราษฎร์ และ ต.แม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
พื้นที่ : 5,380 ไร่
ระดับความสูงจากน้ำทะเล : 200 เมตร
พิกัดกลางที่ 585818N 2141014E

แผนที่

 
 
อ้างอิง
โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย(ภาคเหนือ) ปีงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

ลักษณะทางกายภาพ
-ลักษณะธรรมชาติเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ตอนต้นของลุ่มน้ำ
-ประเภทหนองบึง หนองบึงในที่ลุ่ม
-ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำแม่โขง ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน
-ลักษณะพิเศษ มีความหลากหลายระบบนิเวศ

ทรัพยากรดิน
-ชุดดินที่พบ ประกอบ ด้วยกลุ่มชุดดินที่ 5 ,6 และ 16
-ดินอินทรีย์ พบสนุ่นหรือปึ๋งบริเวณกว้าง

การใช้ที่ดิน
-การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน มีขนาดลดลงจาก 5,577 ไร่ ในปี พ.ศ.2544 เหลือ 5,380 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552
-สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่ เป็นทะเลสาบ บึง

คุณภาพน้ำผิวดิน
-คุณภาพน้ำ มีค่าความสกปรกต่ำ
-สภาพของน้ำ เกื้อกูลต่อระบบนิเวศปานกลาง ปริมาณสารอาหารน้ำต่ำ
-การจัดประเภทแหล่งน้ำ ประเภทที่ 3

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

พบพรรณไม้รวม 170 ชนิด 140 สกุล 51 วงศ์ แยกเป็นพรรณไม้น้ำ 123 ชนิด พรรณไม้ทั่วไป 47 ชนิด และมีไม้ต้นที่นำเข้าไปปลูกอีก 10 ชนิด พบพรรณไม้หายาก 1 ชนิด คือ ไชยวาน (Cephalanthus tetrandra (Roxb.) Ridsdale & Bakh.f.) 

พบสัตว์ป่าอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า  96 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 7 ชนิด นก 69 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 13 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 7 ชนิด มีสัตว์ป่าที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable, VU) 3 ชนิด ได้แก่ นกกระสาแดง (Ardea purpurea)ตะพาบน้ำ (Amyda cartilaginea) และเต่านา (Malayemys subtrijuga) และมีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened, NT) 1 ชนิด คือ นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea)

พบปลาจำนวน 18 ครอบครัว (families) 36 ชนิด (species) จัดอยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable, VU) คือ ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) และปลาดุกด้าน (Clarias batrachus)

พบความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินทั้งหมด 3 ไฟลั่ม 8 ครอบครัว 8 ชนิด ประกอบด้วยสัตว์หน้าดินในไฟลั่ม Annelida จำนวน 1 ครอบครัว 1 ชนิด Arthropoda จำนวน 4 ครอบครัว 4 ชนิด และ Mollusca จำนวน 3 ครอบครัว 3 ชนิด

พบนกอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 69 ชนิด ใน 27 วงศ์ ส่วนมากเป็นนกน้ำ และนกทุ่งที่พบเห็นได้ทัว่ ไป เช่น นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) นกยางเปีย (Egretta garzetta) นกปรอดหัวโขน (Pycnonotus jocosus) นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis) นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis) นกกระจิบหญ้าสีเรียบ (Prinia inornata) เป็นต้น และยังพบนกที่หายากมาก 1 ชนิด คือ นกเป็ดผีใหญ่ (Podiceps cristatus) มีสัตว์เลื้อยคลานไม่น้อยกว่า 13 ชนิด ใน 8 วงศ์ ได้แก่ เต่านา (Malayemys subtrijuga) ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) จิ้งจกหางหนาม (Hemidactylus frenatus) กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) งูสิงบ้าน (Ptyas korros) และงูเห่าพ่นพิษ (Naja siamensis) เป็นต้น

พบสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 7 ชนิด ใน 4 วงศ์ เป็นชนิดที่พบเห็นได้ทัว่ ไป ได้แก่ เขียดจิก (Hylarana erythraea) กบนา (Hoplobatrachus rugulosa) กบหนอง (Fejervaya limnocharis) เขียดจะนา (Occidozyga lima) อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) และปาดบ้าน (Polypedates leucomystax)

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

คุณค่าการใช้ประโยชน์
แหล่งน้ำเพื่อใช้ทาการประมง เช่น เลี้ยงปลากระชัง จำนวน 14 ราย 100 กระชัง และชาวบ้านจับปลาเพื่อ
อุปโภคบริโภค ทา การปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงวัว 15 ราย 200 ตัว ควาย 9 ราย 200 ตัว ทาการเกษตร เช่น ทำนา
ทาสวน และปลูกข้าวโพด

คุณค่าในระบบนิเวศ
พื้นที่เก็บกักน้ำ แหล่งสังคมพืชที่อยู่อาศัยของนกประจำถิ่น แหล่งรองรับนกอพยพและสัตว์น้ำ โดยเป็นดินสนุ่น

การจัดการและการคุกคาม  
 

ภาวะการคุกคาม
จากการสำรวจภาวะการคุกคามพื้นที่ชุ่มน้ำ พบมีการคุกคามทางด้านการเลี้ยงปลาใน
กระชังจานวน 14 ราย รวมประมาณ 100 กระชัง ไฟป่า การปิดกั้น ระบบน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>