หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

บึงสีไฟ


ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใน ต.คลองคะเชนทร์ ต.ท่าหลวง ต.ในเมือง ต.เมืองเก่า และ ต.โรง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
เนื้อที่ประมาณ : 5,070 ไร่
ระดับความสูงจากน้ำทะเล : 180-220 เมตร
พิกัดกลางที่ 642270N 1814862E

แผนที่

 
 
อ้างอิง
โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย(ภาคเหนือ) ปีงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

ลักษณะทางกายภาพ
-ลักษณะธรรมชาติหนองบึงตามธรรมชาติตั้งอยู่ตอนกลางของพื้นที่ลุ่มน้ำ
-ประเภทหนองบึง หนองบึงในที่ลุ่ม
-ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านตอนล่าง
-ลักษณะพิเศษ  ความเกี่ยวข้องด้านตำนานท้องถิ่น

ทรัพยากรดิน
-ชุดดินที่พบ  ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 33
-ดินอินทรีย์ สนุ่นหรือปึ๋ง พบเหลืออยู่น้อยเนื่องจากผล กระทบจากการควบคุมระบบน้ำ

การใช้ที่ดิน
-การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 4,712 ไร่ ในปี พ.ศ. 2544 เพิ่มขึ้นเป็น 5,070 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552 พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะถูกขุดลอกเป็นบึงน้ำมากขึ้น
-สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่ เป็นบึงน้ำและที่ลุ่ม

คุณภาพน้ำผิวดิน
-คุณภาพน้ำ มีค่าความสกปรกต่ำ
-สภาพของน้ำ ความเกื้อกูลต่อระบบนิเวศสูง ปริมาณสารอาหารในน้ำต่ำ
-การจัดประเภทแหล่งน้ำ ประเภทที่ 3

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

พบพรรณไม้รวม 310 ชนิด 236 สกุล  90 วงศ์ แยกเป็นพรรณไม้น้ำ  193 ชนิด พรรณไม้ทั่วไป 117 ชนิด และมีไม้ต้นที่นำเข้าไปปลูกอีก 80 ชนิด

พบสัตว์ป่าอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 105 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 4 ชนิด นก 77 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 17  ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 7  ชนิด มีสัตว์ป่าที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable, VU) 5 ชนิด ได้แก่ นกกระสาแดง (Ardea purpurea)ตะพาบน้ำ (Amyda cartilaginea) เต่านา (Malayemys subtrijuga) เต่าหับ (Cuora amboinensis) และเต่าดำ (Siebenrockiella crassicolli) และมีสัตว์ป่าที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened, NT) 1 ชนิด คือ นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea)

 พบปลาจำนวน 20 ครอบครัว (families) 47 ชนิด (species) จัดอยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable,VU) คือ ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) และสถานภาพถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (Threatened in situ, TI) คือ ปลาสวาย(Pangasianodon hypophthalmus)

พบความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินทั้งหมด 3 ไฟลั่ม 21 ครอบครัว 22 ชนิด ประกอบด้วยสัตว์หน้าดินในไฟลั่ม Annelida จำนวน 3 ครอบครัว 3 ชนิด Arthropoda จำนวน 13 ครอบครัว 13 ชนิด และ Mollusca จำนวน 5 ครอบครัว 6 ชนิด

พบนกอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 77 ชนิด ใน 32 วงศ์ ส่วนมากเป็นนกน้ำและนกทุ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น นกอีแจว (Hydrophasianus chirurgus) นกพริก (Metopidius indicus) นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) นกเขาไฟ (Streptopelia transquebarica) นกเขาชวา (Geopelia striata) นกแก้วหัวแพร (Psittacula roseata) นกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus) เป็นต้น

พบสัตว์เลื้อยคลานไม่น้อยกว่า 17 ชนิด ใน 10 วงศ์ เช่น จิ้งจกหางหนาม (Hemidactylus frenatus) กิ้งก่าสวน (Calotes mystaceus) กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) งูหัวกะโหลก (Homalopsis buccata) งูลายสอสวน (Xenochrophis flavipunctatus) งูเห่าหม้อ (Naja kaouthia) เป็นต้น

พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 7 ชนิด ใน 5 วงศ์ เป็นชนิดที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น คางคกบ้าน (Bufo melanostictus) กบนา (Hoplobatrachus rugulosa) กบหนอง (Fejervaya limnocharis) ปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) เป็นต้น

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

คุณค่าการใช้ประโยชน์
แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตรเลี้ยงสัตว์ การทำประมง และการท่องเที่ยว

คุณค่าในระบบนิเวศ
พื้นที่กักเก็บน้ำ ที่อยู่อาศัยของนกประจำถิ่น แหล่งรองรับนกอพยพ แหล่งสังคมพืช และสัตว์น้ำ

การจัดการและการคุกคาม  
 

ภาวะการคุกคาม
1) การปิดกั้นระบบน้ำ
2) เกิดการสะสมตะกอนทำให้ตื้นเขิน
3) มีวัชพืชในแหล่งน้ำ (ผักตบ บัว สาหร่าย) เพิ่มมากขึ้น
4) มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จับสัตว์น้ำและทำประมงจำนวนมาก ใช้พื้นที่เป็นที่เลี้ยงสัตว์
5) เททิ้งขยะและของเสีย
6) สร้างสิ่งปลูกสร้างอาคาร ศาลา ที่อยู่อาศัย
7) ชุมชนไม่ช่วยอนุรักษ์แหล่งน้ำ

การมีส่วนในการอนุรักษ์
1) ที่ผ่านมาชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการบุกรุกที่ดิน ปล่อยปลา และปลูกป่าในวันสำคัญ
2) มีองค์กรด้านการอนุรักษ์ได้แก่ ชมรมรักษ์บึงสีไฟ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>