หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


 
การดำเนินงานตามพันธกรณี
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก พ.ศ. 2553 เรื่อง "โลกร้อนบรรเทาได้ หากใส่ใจในพื้นที่ชุ่มน้ำ"

              สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม และกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์ ดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก”  โดยได้รับเกียรติจากนายสุวิทย์ คุณกิติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิด และมีกิจกรรมสำคัญต่างๆ มากมาย เช่น

การเดินรณรงค์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำของเครือข่ายอนุรักษ์ เยาวชนจากจังหวัดสมุทรสงคราม ข้าราชการและอาสาสมัครของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกองลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การกล่าวคำปฏิญาณ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเสวนาเรื่องอนาคตของดอนหอยหลอดเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีที่พื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอดขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ ไซต์ หรือ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก

การจัดนิทรรศการและการละเล่นของชมรม/กลุ่มอนุรักษ์ สถานศึกษานพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน