หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ


ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใน ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เนื้อที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ ประมาณ : 18.56 ตารางกิโลเมตร (11,600 ไร่)
ระดับความสูงจากน้ำทะเล ประมาณ : 512-35 เมตร

แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

              อ่างเก็บน้ำบางพระมีความลึก 24 เมตร ความยาว 1,400 เมตร มีพื้นที่ผิวน้ำ 16.4 ตารางกิโลเมตร
(10,250 ไร่) มีความจุ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร มีต้นกำเนิดแหล่งน้ำจากเทือกเขาเขียว มีลำห้วยต่างๆ มากมาย
ลำน้ำเหล่านี้ไหลลงทางทิศใต้และตะวันตก รวมเป็นห้วยขนาดใหญ่ เรียกว่า คลองบางพระ พื้นที่โดยรอบอ่าง
เป็นทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ ป่าหญ้าคา และป่าพง 

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

             เป็นพื้นน้ำเปิดโล่ง มีพืชน้ำนานาชนิดอยู่บริเวณชายน้ำโดยรอบ พื้นที่บนบกเป็นทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ ป่าหญ้าคา และป่าพง ระดับน้ำขึ้นลงตามฤดูกาล ทำให้มีนกน้ำนานาชนิดมาหากินและอยู่อาศัยบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำและตาม
ทุ่งหญ้าชายป่าพบนกอย่างน้อย 139 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูก คุกคามของโลก (globally threatened) ได้แก่
เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว (Polihierax insignis) นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้
สูญพันธุ์ (endangered) ของประเทศไทย ได้แก่ นกหัวโตมลายู นกกระสาแดง (Ardea purpurea) ชนิดที่อยู่ใน
สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ นกกระจาบอกลาย (Ploceus manyar) เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว
ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ นกยางลายเสือ (Gorsachius melanolophus)
เป็ดคับแค (Nettapus coromandelianus) เหยี่ยวแดง (Haliastur indus) นกออก (Haliaeetus leucogaster)
นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea) นกกระแตหัวเทา (Vanellus cinereus) พบปลาอย่างน้อย 17 ชนิด ปลาที่พบมาก
และเป็นปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว (Barbodes gonionotus) ปลาสลิด (Trichogaster pectoralis)
ปลากะสูบขีด (Hampala macrolepidota) ปลาบู่ทราย (Oxyeleotris marmorata) ปลาช่อน (Channa striatus)
และปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ (Doryichthys boaja)

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

            เป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆ อ่างเก็บน้ำใช้พื้นที่ทำการเกษตร และทำการประมงในอ่างเก็บน้ำ ระยะเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมระดับน้ำในอ่างลดลง เป็นระยะที่มีนกย้ายถิ่น
อพยพมาอยู่อาศัยจำนวนมากติ

การจัดการและการคุกคาม  
 

           เดิมเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก มีพื้นที่เก็บกักน้ำเพียง 6 ตารางกิโลเมตร (3,750 ไร่) อยู่ในความดูแลของ
กรมชลประทาน โดยรอบเป็นพื้นที่ถือครอง ทำการเกษตร ต่อมามีการสำรวจและจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 82 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2519 มีการขยายตัวของชุมชนโดยรอบ
และโครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ถูกคุกคามเนื่องจากนักท่องเที่ยวถือโอกาส
ยิงนกไปเป็นอาหาร บางรายส่งไปขาย คุณภาพน้ำมีค่าฟอสเฟตรวมทั้งหมดสูง ทำให้สาหร่ายเจริญเติบโตได้รวดเร็ว
ซึ่งสร้างปัญหาในการนำน้ำมาทำน้ำประปาของจังหวัดชลบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า