หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


การดำเนินงานอื่นๆ
 


Changwon Declaration คือ อะไร


          ปฎิญญาชางวอน (Changwon Declaration) เป็นผลจากการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำครั้งที่ 10 ณ เมืองชางวอน สาธารณรัฐกาหลี
ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2551 ในหัวข้อ “พื้นที่ชุ่มน้ำ สมบูรณ์ดีชีวีมีสุข” ข้อมติที่ 10.3 ปฏิญญาชางวอนว่าด้วยสุขอนามัยของมนุษย์ ที่เป็นถ้อยแถลงและข้อ เรียกร้องให้ปฏิบัติ สำหรับเป็นหลักประกันการ กินดีอยู่ดีและความมนั่ คงในอาหารและอนาคต ของมนุษยชาติ ปฏิญญาชางวอน ประกอบด้วย 5 เรื่อง ดังนี้

           น้ำกับพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยแนวทางใน การปฏิบัติของประเทศไทย ได้เพิ่มพื้นที่คุ้มครอง ทางทะเลและชายฝั่ง และเพิ่มมาตรการดูแล อย่างน้อย
ให้มีเพิ่มมากขึ้้น ร้อยละ 20 ของพื้นที่
           การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับพื้นที่ชุ่มน้ำ ประเทศไทยได้จัดทำโครงการนำร่องการสำรวจ และวิเคราะห์ปัจจัยทางชีวภาพ เคมี เศรษฐกิจสังคมและทัศนคติสำหรับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของป่าพรุรวมทั้ง ปัจจัยคุกคามภายในและภายนอกป่าพรุ โดยจัดทำมาตรการ การแก้ไขปัญหามาตรการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูระบบนิเวศต่างๆ
           ความเป็นอยู่ของประชาชนกับพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นความพยายามดำรงไว้ซึ่ง การร่วมกันระหว่างผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจ พัฒนา
กลยุทธ์ในการลดความยากจน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น แล้วนำแนวความคิดของการใช้อย่างชาญฉลาด มีการจัดการและการทำให้
พื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นโอกาสสำหรับการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางและ/หรือมาตรการสำหรับ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร เนื่องจากด้านการเกษตรเป็นเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนเรื่องของความยากจน ซึ่งต้องพึ่งพิง
อาหาร ฉะนั้นเรื่องของการเกษตรนาข้าวจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งในนาข้าวมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีระบบของพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่ต้องให้ความสำคัญและต้อง
เข้าไปดูแล ดังนั้น จึงจัดให้มีโครงการนำร่องการศึกษาและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรในนาข้าว เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ
ประชาชน
           สุขอนามัยของประชาชนกับพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยมองว่าผลกระทบของนโยบายระดับชาติและระดับนานาชาติและกลยุทธ์ในความสัมพันธ์ระหว่าง ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ และสุขภาพของประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญ แล้วดำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์สุขภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำ และสุขภาพของประชาชน สุขภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำ ก็คือความสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ
           การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกับพื้นที่ชุ่มน้ำ จะมองถึงผลประโยชน์ตอบแทนและมูลค่าของราคา และกำไร
ของการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ชุ่มน้ำ เพราะในขณะนี้ปัญหาของพื้นที่ชุ่มน้ำ คือความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุ่มน้ำ ไปใช้กิจกรรมอื่น เช่น การก่อสร้าง
หรือการบุกรุกเข้าไปใช้พื้นที่ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องหาแนวทางดำเนินการเพื่อรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำไว้ให้ได้ และให้พื้นที่ชุ่มน้ำ นั้น ดำรงหน้าที่ในการให้บริการ ทางระบบนิเวศ แล้วดำเนินการจัดการปัญหาที่เป็นต้นเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทาง ชีวภาพ และการต่อต้านการสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำ เช่น
พลับพลึงธารเป็นพืชเฉพาะถิ่นและถูกคุกคามอย่างมาก และจัดอยู่ในสถานภาพมีแนวโน้ม ใกล้ สูญพันธุ์ตาม THAILAND RED DATAPLANTS
(ONEP,2006) พบได้เฉพาะที่คลองนาคาจังหวัดระนอง และเป็น 1 ใน 10 ชนิดพันธุ์พืช สัญลักษณ์ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งมีปัจจัยการคุกคามต่อความอยู่รอดจากการขุดลอกคลอง เพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำ อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธาร ดังนั้น ชนิดพันธุ์ และแหล่งที่อยู่อาศัยควรได้รับการคุ้มครอง โดยคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ในการประกาศให้ อำเภอสุขสำราญ อำเภอกะเปอร์ จังระนองตอนล่าง และอำเภอตะกั่วป่า อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตอนบน เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 
                                                                       

อ้างอิง  อนุสัญญาแรมซาร์