หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

ดูนลำพัน


ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใน บ้านนาเชือก ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก          จังหวัดมหาสารคาม 
เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำปะเภทน้ำซับ หนองน้ำมีน้ำบางฤดู

แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

             ดูนลำพันมีสภาพเป็นน้ำซับ และมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ตรงกลาง มีน้ำตลอดปี พื้นที่โดยทั่วไปค่อนข้าง
ราบเรียบ มีความลาดชันน้อย มีต้นไม้ขึ้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ที่ดินที่พบบริเวณนี้เกิดจากการทับถมของตะกอน
ลำน้ำเก่า ดังนั้นจึงเป้ฯพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำนา

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

           ป่าดูนลำพันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวในโลกของปูทูลกระหม่อมหรือปูแป้ง (Thaiotamon chulabhorn) ซึ่งเป็นปูน้ำจืดชนิดใหม่ของประเทศไทย

           พบนกอย่างน้อย 81 ชนิด เป็นนกน้ำ 3 ชนิด ได้แก่ นกกระยางกรอบพันธุ์จีน (Ardeola acchus) นกยางควาย
(Bubulcus ibis) เป็ดแดง (Dendrocygna javanica) ชนิดอื่นๆ ที่พบ ได้แก่ เหยี่ยวขาว (Elanus caerileus) นกเขาไฟ
(Streptopelia tranquebaric) นกเขาใหญ่ (S. chinensis) นกเขาชวา (Geopelia striata) นกกระปูดใหญ่ 
(Centropus sinersis) นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis) นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis) นกตีทอง 
(Megalaima jaemacephala) นกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni ) นกปรอดสวน (P. blanfordi ) นกกระจบ
หญ้าอกเทา (Prinia hodgsonii ) นกยอดหญ้าสีดำ (Saxicola caprata ) นกแอ่นพง (Artamus fuscus) นกกิ้งโครง
คอดำ (Sturnus nigricollis) นกเอี้ยงหงอน (Acridothers javanicus ) นกกินเปลือกเหลือง (Nectarinia jugularis)  นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruenatum)

          พบปลาอย่างน้อย 9 ชนิด สาเหตุที่พบน้อยเนื่องจากลักษณะของตัวหนองน้ำซึ่งเรียกว่าหนองดูน เป็นพื้นที่
น้ำซับ และเป็นแหล่งอนุรักษ์ ไม่มีผู้เข้าไปทำการประมงหนองน้ำทั้งหมดกลายเป็นแหล่งน้ำตื้นเขิน มีแต่วัชพืช

          พบพืชอย่างน้อย 50 ชนิด ได้แก่ ผักโฮบเฮบ ( Ottlia alismodes ) อ้อ (Arundo donax ) หนามแดง 
(Maytenus mekongensis) ผักสาบ (Adenia vividiflora) ส้มเสี้ยว (Bauhinia malaharica) เชือก (Terminalia
alata
)

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

           มีหลายหมู่บ้านอยู่รอบดูนลำพัน บ้านนาเชือกมีอายุการตั้งถิ่นฐานนานที่สุดคือกว่า 200 ปี ประชาชนและ
กลุ่มชาติพันธุ์เป็นกบลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องคือ เคารพดอนปู่ตาเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งดูนลำพันเป็นดอนปู่ตาด้วยเช่นกัน ชุมชนใช้ประโยชน์จากดูนลำพันในด้านแหลงอาหาร เก็บเห็ด หาหน่อไม้
จับปลาและสัตว์น้ำ ใช้แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการทำนารอบๆ ดูนลำพัน

การจัดการและการคุกคาม  
 

           ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เมื่อวนที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 และเป็นเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าดูนลำพัน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เป็นที่สาธารณะประโยชน์ พื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งนา มีเอกสารสิทธิ์
เป็นโฉนดร้อยละ 44 ของพื้นที่ และนอกนั้นเป็นที่ นส. 3 มีโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ การสร้างถนน
ขุดคลองโดยรอบ การปลูกต้นไม้ การพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม แหล่งความรู้ และแหล่งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการกระจายของดินเค็ม การุกล้ำที่สาธารณะ และโครงการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำไม่สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่

รายละเอียดเพิ่มเติม >>