หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย
รูปภาพ
ชื่อสกุล-สถานที่ติดต่อ
ความถนัด
รศ. อุทิศ กุฏอินทร์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์  0 2579 0176
โทรสาร  0 2942 8107
e-mail:
fforutk@ku.ac.th
ระบบนิเวศป่าไม้ และ Plant Community Analysis
นายวัฒนะ ลีลาภัทร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โทรศัพท์ 043 239 296
โทรสาร -
e-mail:
walekfc@hotmail.com
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
นายสนใจ หะวานนท์
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์  032 508 352 #202
โทรสาร  032 508 396
e-mail:
sonjai_h@yahoo.com, sonjai_h@hotmail.com
ระบบนิเวศป่าชายเลน ป่าพรุ
นายอนุวัฒน์ นทีวัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
e-mail:
anuwat007@gmail.com
ความหลากหลายทางชีวภาพ
นายอภิชาติ เติมวิชชากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โทรศัพท์ 
0 2742 4424-5
โทรสาร 
-
e-mail:
inland_larvaei@yahoo.com
อนุกรมวิธานปลาน้ำจืด
นางจินตนา ปิ่นน้อย
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
โทรศัพท์ 
0 2561 0777 ต่อ 1620 
โทรสาร 
0 2561 4836
e-mail:
jinpinnoy@yahoo.com
การจัดการด้านสัตว์ป่า และป่าไม้
นายสมศักดิ์ พิริยโยธา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โทรศัพท์  02 2298 2627
โทรสาร  -
e-mail:
sakptt@gmail.com
การจัดการทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลน
นางวลิตา ชวนขยัน
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
โทรศัพท์  0 2298 6602
โทรสาร  0 2298 6602-3
e-mail:
walita_soil49@hotmail.com
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
นางสาวธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์
กรมประมง
โทรศัพท์ 0 2940 5625
โทรสาร  0 2940 5625
e-mail:
tcoichitta@gmail.com
การจัดการประมงน้ำจืด
นางสุธารา ยินดีรส
กรมพัฒนาที่ดิน
โทรศัพท์  0 2579 0111 ต่อ 2208 
โทรสาร 
0 2579 7589
e-mail:
chantaranemit@gmail.com   
การวางแผนการใช้ที่ดิน
ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ
กลุ่มงานความหลากลหายทางชีวภาพป่าไม้ กรมป่าไม้
โทรศัพท์  087 070 1155
โทรสาร 
0 2579 2814
e-mail:
 tsurang@hotmail.com   
ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
นายชุมพล สุขเกษม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โทรศัพท์  081 812 2403
โทรสาร 
-
e-mail:
 
-
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและนกขนาดใหญ่ในระบบนิเวศวิทยา
นางสาวศันสนีย์ ชูแวว
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์  0 2441 5000 ต่อ 162/2203  
โทรสาร  0 2441 9510 
e-mail:
enscw@mahidol.ac.th
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก การจัดการสิ่งแวดล้อม
นางสาวสำอางค์ หอมชื่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โทรศัพท์  -
โทรสาร  043 342 912
e-mail:
samang@kku.ac.th
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก การจัดการสิ่งแวดล้อม
นายนพรัตน์ บำรุงรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โทรศัพท์  089 733 0665
โทรสาร  074 429 758
e-mail:
b_npr@yahoo.com
ป่าชายเลน และระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ
นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ
มูลนิธิเพื่อการจัดการน้ำแบบบูรณาการ
โทรศัพท์  089 922 6706
โทรสาร  -
e-mail:
hannarongwft@gmail.com
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก เครือข่ายการอนุรักษ์
นายวิชา นรังศรี
มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย
โทรศัพท์  0 2588 2277
โทรสาร  0 2588 2277
e-mail:
wicha_na@yahoo.com
ระบบนิเวศนก และนกอพยพ
นายนณณ์ ผาณิตวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โทรศัพท์  081 493 9357
โทรสาร  -
e-mail: -
ปลาน้ำจืด
ว่าที่ ร.ต. สุรพล ดวงแข
สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
โทรศัพท์ -
โทรสาร  -
e-mail:
suraponwft@gmail.com
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก เครือข่ายการอนุรักษ์
นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์
สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า
โทรศัพท์  081 376 2669
โทรสาร  -
e-mail:
-

ชีววิทยาสัตว์ป่า การจัดกลุ่มสังคมพืช การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แบบจำลองการกระจายของชนิด ผืนป่ามรดกโลก สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

ศาสตาจารย์สนิท อักษรแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โทรศัพท์ 087 008 8997
โทรสาร  -
e-mail:
-
การอนุรักษ์ป่าชายเลน
นางอุษา กลิ่นหอม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โทรศัพท์ 087 872 1075
โทรสาร  -
e-mail:
-
ความหลากหลายทางชีวภาพ
นายนพดล พฤกษะวัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โทรศัพท์ 081 805 2111
โทรสาร  0 2716 1505
e-mail:
-
อุทยานแห่งชาติทางทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
นายไมตรี ดวงสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โทรศัพท์  044 216 617, 089 922 6706
โทรสาร  044 216 621 
e-mail:
-
ระบบนิเวศน้ำจืด การประมง สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ
นายชวลิต วิทยานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
โทรศัพท์  0 4421 6617, 08 6640 4950 
โทรสาร  0 4421 6621 
e-mail:
chavaliv@hotmail.com
อนุกรมวิธานปลาน้ำจืด