หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย

 

   อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-
        หมู่เกาะลิบง-ปากน้ำตรัง
         

 ลักษณะทั่วไป
 สถานภาพทางกายภาพ
 สถานภาพทางชีวภาพ
 คุณค่าและการใช้ประโยชน์
 การจัดการและการคุกคาม

 
 

 

แผนที่

ลักษณะทั่วไป

ที่ตั้งและพื้นที่ :

พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หมู่เกาะลิบง - ปากน้ำตรัง จังหวัดตรัง 
ตั้งอยู่ในเขตตำบลนาเกลือ ตำบลลิบง ตำบลหาดสำราญ อำเภอสิเกา
อำเภอปะเหลียน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แรมซาร์ไซต์ : ลำดับที่ 7 ของประเทศไทย และลำดับที่ 1182
ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ

เนื้อที่ : 515,745 ไร่
ความสูงจากระดับน้ำทะเล :
โดยเฉลี่ยจะเท่ากับระดับน้ำทะเล แต่
* ในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม มีความสูงจากระดับน้ำทะเล
   โดยเฉลี่ย 432 เมตร
* ป่าบนภูเขาในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง มีความสูงจาก
   ระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 311 เมตร
* ปากแม่น้ำตรัง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล เท่ากับระดับน้ำทะเล
ระวาง :
* อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 4823 I , IV ,  4824 II , III
* ป่าบนภูเขาในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง 4823 I, II
* ปากแม่น้ำตรัง 4823 I , 4923 III , IV

     พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หมู่เกาะลิบง – ปากแม่น้ำตรัง ประกอบด้วยระบบนิเวศ 3 ลักษณะ
คือ แม่น้ำ ปากแม่น้ำ ปลาชายฝั่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดตรัง ซึ่งมี
ความหลากหลายของระบบนิเวศสูง ประกอบด้วยป่าชายเลน
แหล่งน้ำกร่อย ชายหาด หาดหิน แนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเล

 

ข้อมูล Ramsar Information Sheet

ข้อมูล Ramsar Map

 
 

 


อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า