หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ
 

ห้วยเสือเต้น


ที่ตั้ง : ตำบลน้ำพอง ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่ : 6,500.00  ไร่  (10.40 ตร.กม.)
ระดับความสูงจากน้ำทะเล : ประมาณ 160-170 เมตร
ระวาง : 5542 I, II 


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

         ห้วยเสือเต้นเป็นลำห้วยเกิดจากภูพานคำหรือภูพานตะวันตก ส่วนที่เรียกว่าภูวัด ไหลจากเหนือลงสู่ใต้สู่ลำน้ำพอง ก่อนบรรจบกับลำน้ำพองเชื่อมกันที่รายน้ำท่วมถึงของลำน้ำพองที่บริเวณบ้านห้วยเอเต้น ต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นฝายแล้วจึงเป็นอ่างเก็บน้ำ สภาพพื้นที่โดยรอบค่อนข้างราบเรียบ 

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

          พบนกอย่างน้อย 35 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่ นกกระนวล (Ardea cinerea) เหยี่ยวดำ (Milvus migrans) นกยางไฟหัวดำ (Lxobrychus sinensis) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ นกกระจาบอกลาย(Ploceus manyar) พบประมาณ 25 ตัว ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ เหยี่ยวแดง (Haliastur indus) เป็ดคับแค (Nettapus coromandelianus) ชนิดที่พบประมาณมาก ได้แก่ นกยางไฟธรรมดา (Ixobrychus cinnamomeus)
            พบปลาอย่างน้อย 24 ชนิด เป็นปลาในวงศ์ประตะเพียน (Cyprinidae) 7 ชนิด วงศ์ปลาหมอ (Anabantidae) 4 ชนิด ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสลาด (Notopterus notopterus enoplos) ปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis) ปลาบู่ (Oxyeleotris marmorata)
        
  พบพืชน้ำอย่างน้อย 8 ชนิด ได้แก่ ธูปฤาษี (Typha angustifolia) หญ้าขน (Brachiaria mutica) มีพืขใต้น้ำ ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hudrilla verticillata) สาหร่ายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum) พืชลอยน้ำ ได้แก่ ผักตบชวา (Eichornia crassipes) บัวสาย(Nymphaea lotus) บัวหลวง (Nelumbo nucifera) แขม (Phragmitis karka) มีหนาแน่นบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำ

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

         - เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีการใช้น้ำเพื่อทำนา ปลูกพืชไร่มีการจับสัตว์น้ำ และการใช้น้ำทำน้ำประปาหมู่บ้าน ประชาชนมีรายได้สัมพันธ์กับพื้นที่ชุ่มน้ำประมาณร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งหมด มีขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ การแห่ขบวนผเวสหรือบุญมหาชาติที่บางหมู่บ้าน โดยเริ่มจากชายขอบของหนองน้ำ และการเลี้ยงผีนาในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเสือเต้นมีทัศนียภาพโดยรอบสวยงามแห่งหนึ่ง แต่ปัจจุบันไม่ได้รับการพัฒนาใดๆ เพื่อการท่องเที่ยว 
      

การจัดการและการคุกคาม  
 

         - อ่างเก็บน้ำห้วยเสือเต้น เป็นแหล่งพักน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์และโครงการชลประทานหนองหวาย ซึ่งมีการพัฒนาแหล่งน้ำมานานแล้ว กรมชลประทานได้เวนคืนและจ่ายค่าชดเชยที่ดินให้แก่ชุมชนโดยรอบทั้งหมดแล้ว ดังนั้นการทำนาในพื้นที่ต่อเนื่องกับอ่างจึงเป็นการอนุโลมใช้ประโยชน์จากเจ้าของนาเดิม แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ไม่มีประเด็นข้อขีดแย้งเกี่ยวกับที่ดินรอบอ่าง เพราะนอกจากแหล่งน้ำจะเป็นที่สาธารระแล้ว ที่ดินโดยรอบยังเป็นของหน่วยงานรัฐทั้งหมดอีกด้วย 
     

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า