หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด


ที่ตั้ง : ตำบลเสม็ด ตำบลสะแกชำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
พื้นที่ : 4,434.00  ไร่  (7.09 ตร.กม.)
ระดับความสูงจากน้ำทะเล : ประมาณ 160 เมตร
ระวาง : 5638 IV 


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

         อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 11 กิโลเมตร เป็นที่ลุ่มเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดิน รับน้ำจากพื้นที่ข้างเคียง ไหลลงแม่น้ำมูล ในฤดูฝนมีน้ำลึกที่สุดเพียง 1 เมตร มีหมู่บ้านล้อมรอบ บริเวณที่ลุ่มที่ไม่มีน้ำขังมีการทำนา พื้นที่โดยรวมมีสภาพค่อนข้างราบเรียบ

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

           เคยมีการสำรวจพบนก 30 ชนิด ปัจจุบันเป็นที่พักอาศัยทำรังของนกจำนวนมาก พบนกอย่างน้อย 11 ชนิด เป็นนกน้ำ นกชายเลน 3 ชนิด นกประจำถิ่นประมาณ 1 ชนิด นกอพยพแต่มิใช่เพื่อการผสมพันธุ์ประมาณ 10 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered)ได้แก่ นกกระสาแดง (Ardea purpurea) พบประมาณ 100 ตัว ชนิดที่พบเป็นจำนวนมากได้แก่ นกยางโทนน้อย (Egretta intermedia) พบประมาณ 2,500 ตัว นกเด้าดินอกแดง (Anthus cervinus) พบประมาณ 700 ตัว นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ (Riparia riparia) พบประมาณ 464 ตัว นกเด้าดินทุ่ง (Anthus novaeseelandiae) ประมาณ 200 ตัว นอกจากนี้ยังพบเหยี่ยวทุ่ง ( Circus spilonotus) เหยี่ยวด่างดำขาว (C. melanoleucus) นกหัวโตหลังจุดสีทอง (Pluvialis fulva) นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง (Emberiza aureola) เป็นต้น
            พบปลาอย่างน้อย 18 ชนิด เป็นปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) 5 ชนิด ได้แก่ ปลาซิวหางแดง (Rasbora borapetensis) ปลายี่สกเทศ (Labeo rihita) ปลาตะเพียนขาว (Puntius gouiouotus) เป็นต้น ปลาในวงศ์ปลาหมอ (Anabantidae) 2 ชนิด ได้แก่ ปลากระดี่หม้อ (Trichogaster trichopterus) ปลาสลิด (T. pectoralis) ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสลาด (Notopterus notopterus) ปลากระสูบจุด (Hampala dispar) ปลาแขยงข้างลาย (Mystus mysticetus) ปลาบิ๊กอุย (ลูกผสมระหว่าง Clarias macrocephalus และ Clarias gareipinnus)
          
พืชที่ขึ้นรอบๆ อ่างเก็บน้ำเป็นพวกกกเล็ก (Cyperus imbricatus) หญ้าคา (Imperata cylindrica) ถัดเข้าไปเป็นเอื้องเพ็ดม้า (Polygonum tomentosum) บัวสาย (Nymphaea lotus) บัวหลวง (Nelumbo nucifera) พบพืชลอยน้ำมาก ได้แก่ จอกหูหนู (Salvinia cucullata) พังพวยน้ำ(Jussiaea repens) ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica) และกลางน้ำมีพืชใต้น้ำได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata)        
  

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

          - เป็นแหล่งที่มีนกน้ำชุกชุมมากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
          - เป็นแหล่งน้ำสำคัญทางการเกษตร โดยเฉพาะในฤดูแล้งนั้นมีสภาวะฝนแล้ง นอกจากนั้นเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญในท้องถิ่น ชุมชนใช้ประโยชน์ทั้งการเลี้ยงสัตว์ เก็บหาผักพืชน้ำ จับสัตว์น้ำ ทำการกสิกรรม

การจัดการและการคุกคาม  
 

         - ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ลงในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 97 ตอนที่ 155 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2523
         - พื้นที่อ่างน้ำเป็นที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเป็นที่ดินที่มีฉโนดร้องละ 100
         - มีการเลี้ยงเป็ด แช่ปอ ทำบ่อปลา เลี้ยงควาย และใช้น้ำบางส่วนเพื่อการชลประทาน
         - มีการจับปลาโดยใช้ไฟฟ้า ทำให้จำนวนพันธุ์ปลาลดลงจำนวนมาก 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า