หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ
 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา 


ที่ตั้ง : ตำบลฉลุง ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง ตำบลควนโดน          ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
เนื้อที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ 20,432 ตารางกิโลเมตร (12,770 ไร่) 
ระดับความสูงจากน้ำทะเล : 445 เมตร
ระวาง : 4922 I,II ,5022 III,IV


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

         เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา มีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาและหนองน้ำ ล้อมรอบด้วยที่นา สวนยาง และสวนผลไม้ของชุมชน พื้นที่บริเวณที่เป็นภูเขาเป็นภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อนเป็นแนวยาวจากได้จรดเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร (12 , 500 ไร่) จากระดับน้ำทะเล ส่วนที่เป็นหนองน้ำมีพื้นที่ประมาณ 0.432 ตารางกิโลเมตร (270 ไร่) มีถนนล้อมรอบปลูกต้นไม้ไว้ตลอดแนว มีการพัฒนาพื้นที่โดยการขุดลอกคูและสร้างคันดินเป็นถนนล้อมรอบหนอง

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

          เป็นหนองน้ำจืดขนาดใหญ่พอที่จะเป็นที่อยู่อาศัยและทำรังของนกน้ำหลายชนิด พบนกประมาณ 84 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ( endangered ) ได้แก่ นกกระสานวล ( Ardea cinera ) นกกระสาแดง ( A.purpured ) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม ( near threatened ) ได้แก่ นกยางลายเสือ ( Nycticorax nycticorax ) เป็ดคับแค ( Nettapus coromandelianu ) นกออก ( Haliaeetus leucogaster ) 

          ตอนกลางของหนองน้ำตื้น ทำให้พืชน้ำพวกที่มีรากยึดเกาะขึ้นกระจายทั่วไปอย่างหนาแน่น พืชเด่นได้แก่ กกสามเหลี่ยม ( Scirpus grossus ) จูด ( Elaeocharis dulcis ) บัวสาย ( Nympheae lotus ) และกกธูป ( Typha angustifolia ) ส่วนบริเวณร่องน้ำลึกข้างถนนหนาแน่นไปด้วยไม้น้ำพวกที่ไม่มีรากยึดเกาะ ได้แก่ สาหร่ายข้าวเหนียว ( Utricularia aurea )สาหร่ายหางกระรอก ( Hydrilla verticillata ) และสาหร่ายพุงชะโด ( Ceratophyllum dimersum )

          บริเวณขอบหนองข้างถนนหนาแน่นไปด้วยหญ้าชนิดต่างๆ มีพืชล้มลุกขนาดเล็กขึ้นแซมประปราย ได้แก่ กะเม็ง ( Eclipta prostrata ) ไมยราบ ( Mimosa pudica ) หมอน้อย ( Vernonia cinerea ) หญ้างวงช้าง ( Heliotropium indicum )และลิ้นห่าน (Anisiea martinicensis ) ส่วนขอบถนนด้านนอกมีไม้ยืนต้นที่นำมาปลูกเป็นแถว โดยรอบหนองเป็นไม้พวกสนทะเล ( Casuarina eguisetifolia ) และยูคาลิป ( Eucalyptus citriodora )

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

        เป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด และเป็นที่อยู่อาศัยของนกเป็ดน้ำและนกน้ำชนิดต่างๆ จำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ด้านธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณหนองปลักพระยา ถ้ำพญาบังสาและบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าถ้ำทะลุ  

การจัดการและการคุกคาม  
 

         ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 97 ตอนที่ 111 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2523

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า