หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ
 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ 


อำเภอเมือง อำเภอศรีราชา อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
มีพื้นที่ 90,437.00  ไร่  (144.70 ตร.กม.)
ระดับความสูงจากน้ำทะเล : 100-798 เมตร
ระวาง : 5135 I, II, 5235IV 


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

          มีภูเขาเป็นภูเขาสูงชันสองตอน คือ เขาเขียวและเขาชมภู่ เป็นป่าต้นต้นลำธารที่อุดมสมบูรณ์ มีลำห้วยลำธารหลายสาย เป็นแหล่งต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่านานาชนิด และมีน้ำตกสวยงามตามธรรมชาติหลายแห่ง

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

          มีลักษณะเป็นป่าดิบชื้นครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ และเป็นป่าดิบเชิงเขา ป่าดิบแล้งในที่ลุ่มใกล้ลำห้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าละเมาะ ทุ่งหญ้าและแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่ง

          พบนกอย่างน้อย 152 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก (globally threatened) ได้แก่ ไก่ฟ้าพญาลอ (Lophura diardi) และนกกระทุง (Pelecanus philippensis) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) ของประเทศไทย ได้แก่ นกกระทุง ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่เหยี่ยวดำ (Milvus migrans) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ ไก่ฟ้าพญาลอ และชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม  (near threatened) ได้แก่ เหยี่ยวแดง (Haliastur indus) นกออก (Haliaeetus leucogaster) นกคุ่มสี (Coturnix pompadora) นกเปล้าหน้าเหลือง (Treron pompadora) นกเปล้าอกม่วงสีน้ำตาล (T. bicincta) นกเงือกกรามช้าง (Rhyticerus undulatus) นกกาฮัง (Buceros  bicornis) นกแอ่นกินรัง (Aerodramus fuciphagus)

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

        มีลำห้วยลำธารหลายสาย ที่เป็นต้นน้ำลำธารที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่านานาชนิด มีน้ำตกสวยงามตามธรรมชาติหลายแห่ง เป็นแหล่งต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำประปาของจังหวัดชลบุรีทั้งจังหวัด รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง เป็นแหล่งอำนวยน้ำให้แก่ชั้นน้ำใต้ดินและลำห้วยลำธาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวและยังเป็นผืนป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดชลบุรีอีกด้วย 

การจัดการและการคุกคาม  
 

         - ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 114 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 เนื่องจากเป็นป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพเหมาะสมสำหรับการศึกษาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และมีหน่วยพิทักษ์ป่า 7 หน่วย 
         - มีการขยายตัวของชุมชน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน อันเนื่องมาจาดโครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่ก่อให้เกิดความต้องการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น
         - มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้น มีการตัดไม้ทำลายป่าและลักลอบล่าสัตว์ป่า ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำธารลำห้วย และแหล่งน้ำลดลง

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า