หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย

 

เกาะกระ

 ลักษณะทั่วไป
 สถานภาพทางกายภาพ
 สถานภาพทางชีวภาพ
 คุณค่าและการใช้ประโยชน์
 การจัดการและการคุกคาม

 
 

 

 
ลักษณะทั่วไป

ที่ตั้งและพื้นที่ :

พื้นที่ชุ่มน้ำเกาะกระ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
อยู่ห่างจากแผ่นดินประมาณ 350 กิโลเมตร
เมื่อวัดในแนวตรงจากบริเวณอำเภอปากพนัง

แรมซาร์ไซต์ : ลำดับที่ 13 ของประเทศไทย และลำดับที่ 2152
ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ

เนื้อที่ :  2,337.5 ไร่
ความสูงจากระดับน้ำทะเล :
ระวาง :


หมู่เกาะกระเป็นหมู่เกาะเดียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากแผ่นดินประมาณ 350 กิโลเมตร เมื่อวัดในแนวตรงจากบริเวณอำเภอปากพนัง มีเนื้อที่ทั้งหมด2,337.5 ไร่ ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็ก 3 เกาะได้แก่ เกาะกระใหญ่ เกาะกลาง (เกาะหลาม) เกาะเล็ก (เกาะบก) และกองหินขนาดเล็กอีก 1 กอง เรียกว่า หินเรือ ซึ่งมีส่วนยอดโผล่น้ำไม่มากนัก


 

ข้อมูล Ramsar Information Sheet

ข้อมูล Ramsar Map

 
 

 

อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ. (2556). พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ของประเทศไทย [แผ่นพับ]. กรุงเทพฯ.