หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

เกาะกระ


ที่ตั้ง :ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  อยู่ห่างจากแผ่นดินประมาณ 350 กิโลเมตร เมื่อวัดในแนวตรงจากบริเวณอำเภอปากพนัง
เนื้อที่ : 2,337.5 ไร่

 

 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

               พื้นที่เกาะกระเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเหมาะสมสำหรับการพัฒนาและควรค่าแก่การอนุรักษ์ หมู่เกาะมีแนวปะการังที่สวยงามและมีสภาพสมบูรณ์มีแนวปะการังทั้งสิ้น 412 ไร่ มีการสำรวจพบปะการังแข็ง 67 ชนิด โดยเฉพาะปะการังแปรงล้างขวด(Acropora ongicyathus) และปะการังเขากวาง(A. aculeus) ซึ่งเป็นปะการังที่พบเฉพาะทางฝั่งทะเลอันดามันเท่านั้นและไม่เคยพบฝั่งอ่าวไทยเนื่องจากต้องการพื้นที่ที่มีน้ำใสและแสงสว่างมาก เกาะกระเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าตนุและเต่ากระที่พบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลไม่น้อยกว่าปีละ 30 รัง เกาะกระยังเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง เช่น เต่ากระและนกโจรสลัดคริสต์มาส ชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ เต่าตนุ ชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ นกยางจีน

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

             จากการสำรวจของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง สามารถรวบรวมสาหร่ายได้ 8 ชนิด แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ สาหร่ายแกมน้ำเงิน สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีน้ำตาล และสาหร่ายสีแดง การสำรวจพบว่า สาหร่ายสีน้ำตาล พบจำนวนชนิดมากที่สุดถึง 3 ชนิด ได้แก่ Padina sp., Lobophora variegate, Dictyota adnata  รองลงมาคือกลุ่มสาหร่ายสีเขียวและสาหร่ายสีแดงโดยพบอยู่ตามช่องว่างระหว่างปะการังเขากวางกิ่ง บนซากปะการังตาย และบนพื้นหิน กระจายอยู่ทั่วไปบริเวณแนวปะการัง

              พรรณไม้ที่สำรวจพบบริเวณเกาะกระใหญ่และเกาะข้างเคียงมีประมาณ 89 ชนิดเป็นเฟิร์น 11 ชนิด พืชมีดอก 81 ชนิด และมีพรรณไม้ประมาณ 10 ชนิด ที่พบบนเกาะกระกลางและเกาะกระเล็กแต่ไม่พบบนเกาะกระใหญ่ดังแสดงในตารางพรรณไม้ที่สำรวจพบบนเกาะกระใหญ่ โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พบว่า มีประมาณ 82 ชนิด ทราบชื่อแล้ว 60 ชนิด แบ่งเป็นเฟิร์น 7 ชนิด พืชมีดอก 53 ชนิด มีพรรณไม้ที่ยังไม่ทราบชื่ออีก 22 ชนิด พรรณไม้ที่สำรวจพบบนเกาะกระกลางมีประมาณ 14 ชนิด ทราบชื่อแล้ว 11 ชนิด เป็นเฟิร์น 2 ชนิด พืชมีดอก9 ชนิด พรรณไม้ที่ยังไม่ทราบชื่อ 3 ชนิด พรรณไม้ที่พบบนเกาะกระเล็กมีประมาณ36 ชนิด ทราบชื่อแล้ว 27 ชนิด เป็นเฟิร์น 6 ชนิด เป็นพืชมีดอก 30 ชนิด ยังไม่ทราบชื่อ 9 ชนิด

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

       

การจัดการและการคุกคาม  
 

        

          

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า