หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย

 

เกาะระ-เกาะพระทอง

 ลักษณะทั่วไป
 สถานภาพทางกายภาพ
 สถานภาพทางชีวภาพ
 คุณค่าและการใช้ประโยชน์
 การจัดการและการคุกคาม

 
 

 
ลักษณะทั่วไป

ที่ตั้งและพื้นที่ :


หมู่เกาะระ–เกาะพระทอง ตั้งอยู่ท้องที่อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา โดยด้านทิศตะวันออกเป็นป่าชายเลนติดกับแผ่นดินใหญ่
มีเนื้อที่รวม 122,800 ไร่

แรมซาร์ไซต์ : ลำดับที่ 14 ของประเทศไทย และลำดับที่ 2153
ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ

เนื้อที่ :  122,800 ไร่
ความสูงจากระดับน้ำทะเล :
ระวาง :


หมู่เกาะระ-เกาะพระทอง ด้านทิศเหนือจดอุทยานแห่งชาติแหลมสนและทะเลอันดามัน ทิศใต้จดทางหลวงหมายเลข 4 อำเภอตะกั่วป่า ทิศตะวันออกจดทางหลวงหมายเลข 4 เทือกเขาแม่นางขาว อุทยานแห่งชาติศรีพังงา ทิศตะวันตกจดทะเลอันดามัน ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ ที่อยู่ติดทะเลอันดามัน ได้แก่ เกาะระ เกาะพระทอง และเกาะคอเขา


 

ข้อมูล Ramsar Information Sheet

ข้อมูล Ramsar Map

 
 

 

อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ. (2556). พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ของประเทศไทย [แผ่นพับ]. กรุงเทพฯ.