หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย

 

ปากแม่น้ำกระบี่

 ลักษณะทั่วไป
 สถานภาพทางกายภาพ
 สถานภาพทางชีวภาพ
 คุณค่าและการใช้ประโยชน์
 การจัดการและการคุกคาม


 
 

 

 

แผนที่

ลักษณะทั่วไป

ที่ตั้งและพื้นที่ :

พื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

แรมซาร์ไซต์ : ลำดับที่ 4 ของประเทศไทย และลำดับที่ 1100
ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ

เนื้อที่ :133,120 ไร่
ความสูงจากระดับน้ำทะเล : โดยเฉลี่ยประมาณ 1 - 3 เมตร
ระวาง : 4724 I , 4725 II

พื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่สุสานหอย 75 ล้านปี
ที่เป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคนี้ เขตผังเมืองรวมกระบี่ ป่าชายเลนหาดเลน
หาดทรายลำคลองน้อมใหญ่หน้าเมืองกระบี่ ถึงป่าชายเลนและ
หญ้าทะเลผืนใหญ่ในบริเวณเกาะศรีบอยา ป่าชายเลนปากแม่น้ำกระบี่
มีสภาพสมบูรณ์ขึ้นอยู่หนาแน่นและสวยงาม มีลำคลองหลายสาย
ไหลลงสู่ทะเลปกคลุมด้วย ป่าชายเลนเนื้อที่ประมาณ 102.12 ตาราง
กิโลเมตร ( 63,825 ไร่ ) และหาดเลนเนื้อที่ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร
(7,500 ไร่) มีความยาวตามแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 26 กิโลเมตร
โดยหาดเลนจะปรากฏเมื่อน้ำทะเลลง หาดเลนบางแห่งมีความกว้างถึง
2 กิโลเมตรจากชายฝั่งหาดเลนระหว่างปากน้ำกระบี่กับคลองยวนมีขนาด
ประมาณ 9.3 ตารางกิโลเมตร (5,812.5 ไร่) เมื่อน้ำทะเลลดลงต่ำสุด
ระดับน้ำโดยเฉลี่ยลึก 2 เมตร บริเวณร่องน้ำมีความลึกประมาณ 6-10 เมตร


 

ข้อมูล Ramsar Information Sheet

ข้อมูล Ramsar Map

 
 

 

อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า