หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย

 

พรุควนขี้เสียน
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

 ลักษณะทั่วไป
สถานภาพทางกายภาพ
สถานภาพทางชีวภาพ
คุณค่าและการใช้ประโยชน์
การจัดการและการคุกคาม


 
 

 


แผนที่

ลักษณะทั่วไป

ที่ตั้งและพื้นที่ :

พื้นที่ชุ่มน้ำพรุควนขี้เสียน ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
ตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ตอนเหนือของทะเลสาบสงขลา
ในเขตอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  

แรมซาร์ไซต์ : ลำดับที่ 1 ของประเทศไทย และลำดับที่ 948
ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ
 
เนื้อที่ : 285,625 ไร่
ความสูงจากระดับน้ำทะเล : โดยเฉลี่ยประมาณ 0 - 2 เมตร
ระวาง : 5023 I , 5024 II

พื้นที่ชุ่มน้ำพรุควนขี้เสียน เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่าง
ประเทศแห่งแรกของประเทศไทยลักษณะเป็นพื้นที่พรุไม้เสม็ดขาว
มีน้ำท่วมขัง พื้นมีกก หญ้ากระจูด กระจูดหนู ขึ้นอยู่หนาแน่น ตั้งอยู่
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยตอนเหนือของทะเลสาบสงขลา
ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
ทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ประกอบด้วย ป่าพรุน้ำจืดที่มีน้ำท่วมขัง
เกือบตลอดปี และหนองน้ำระหว่างทะเลน้อยและทะเลหลวงมีแนว
เนินทรายธรรมชาติสูงประมาณ 0.5 เมตร กั้นอยู่มีคลองเชื่อม
ต่อกับทะเลสาบสงขลา กว้างประมาณ 2 กิโลเมตร ส่วนที่เป็นป่าพรุ
เสม็ดมีเนื้อที่ประมาณ 429 ตารางกิโลเมตร (268,125 ไร่) พื้นน้ำ
มีเนื้อที่ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร (17,500 ไร่) ที่จัดเป็น
พื้นที่ชุ่มน้ำถาวร น้ำลึก ประมาณ 1.1-1.2 เมตร ต้นน้ำของทะเลน้อย
มาจากเทือกเขาบรรทัด ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของทะเลน้อย 
น้ำไหลออกไปทางคลองนางเรียมและคลองยวนลงสู่ทะเลสาบสงขลา
ทะเลน้อยมีพื้นที่ผิวน้ำและปริมาตรน้ำเปลี่ยนแปลงตาม
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล


 

ข้อมูล Ramsar Information Sheet

ข้อมูล Ramsar Map

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า