หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย

 

กุดทิง

 ลักษณะทั่วไป
สถานภาพทางกายภาพ
สถานภาพทางชีวภาพ
คุณค่าและการใช้ประโยชน์
การจัดการและการคุกคาม

 
 

 

 

ลักษณะทั่วไป

ที่ตั้งและพื้นที่ :

พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง จังหวัดบึงกาฬ
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

แรมซาร์ไซต์ : ลำดับที่ 12 ของประเทศไทย และลำดับที่ 1926

ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ
               
ความสูงจากระดับน้ำทะเล : โดยเฉลี่ยประมาณ 180 เมตร
ระวาง :

กุดทิงมีลักษณะเป็นกุด (
Oxbow lake) มีพื้นที่ประมาณ 16,500 ไร่
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ห่างจากตัวอำเภอบึงกาฬเพียง
5 กิโลเมตร มีรูปร่าง
คล้ายกับปีกผีเสื้อ กุดทิงมีระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง จึงทำให้
มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ระดับความลึกของแหล่งน้ำแห่งนี้
ประมาณ
2 – 5 เมตร และในฤดูน้ำหลากอาจลึกมากสุดถึง 10 เมตร 

 

ข้อมูล Ramsar Information Sheet

ข้อมูล Ramsar Map

 
 

 

อ้างอิง
ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ
ของประเทศไทย. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.
กรุงเทพฯ. 414 หน้า