หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


กฎหมาย แผนแม่บท มติคณะรัฐมนตรี
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ
       

กฎหมาย
พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2547
พระราชกำหนดพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 1-4) พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504