หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย

 

อุทยานแห่งชาติ
   หมู่เกาะอ่างทอง

 ลักษณะทั่วไป
 สถานภาพทางกายภาพ
 สถานภาพทางชีวภาพ
 คุณค่าและการใช้ประโยชน์
 การจัดการและการคุกคาม

 
 

 แผนที่

ลักษณะทั่วไป

ที่ตั้งและพื้นที่ :

พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ในเขตตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แรมซาร์ไซต์ : ลำดับที่ 9 ของประเทศไทย และลำดับที่ 1184
ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ

เนื้อที่ : 63,750 ไร่
ความสูงจากระดับน้ำทะเล : โดยเฉลี่ยประมาณ 0 - 396 เมตร
ระวาง : 4928 I


หมู่เกาะอ่างทองประกอบด้วยเกาะต่างๆ ประมาณ 42 เกาะที่มีขนาดเล็ก
และขนาดกลาง อยู่เป็นกลุ่มเกาะกลางทะเล วางเรียงตัวในแนวเหนือ -
ใต้ ส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูนสูงชันซึ่งเป็นแนวหน้าผาสูงชันตั้งดิ่งจากพื้นที่
น้ำทะเล พื้นที่อุทยานฯ ประกอบด้วยพื้นน้ำประมาณ 52,000 ไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ 82 ของพื้นที่ทั้งหมด อยู่ในเขตน้ำตื้นใกล้ฝั่ง มีความลึก
เฉลี่ยของน้ำประมาณ 10 เมตร และได้รับอิทธิพลของตะกอนจากแม่น้ำ
ตาปี ลักษณะชายฝั่งมีความสูงชัน มีแนวปะการังก่อตัวเป็นแนวแคบๆ
ชายฝั่ง


 

 

ข้อมูล Ramsar Information Sheet

ข้อมูล Ramsar Map

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า