หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
           คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวการประชุมที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบกับการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน
 
องค์ประกอบ
ตำแหน่ง

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้อง

ประธานคณะอนุกรรมการ

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองประธานคณะอนุกรรมการ

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

อธิบดีกรมประมง หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หรือผู้แทน

อนุกรรมการ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
อธิบดีกรมชลประทาน หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
อธิบดีกรมที่ดิน หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้แทน
อนุกรรมการ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

เสนาธิการทหารเรือ หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว

อนุกรรมการ

นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

ประธานคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ

อนุกรรมการ

นายสนิท อักษรแก้ว

อนุกรรมการ

นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์

อนุกรรมการ

นายไมตรี ดวงสวัสดิ์

อนุกรรมการ

นายนพดล พฤกษะวัน

อนุกรรมการ

นางอุษา กลิ่นหอม

อนุกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการและเลขานุการ

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
     

  อำนาจหน้าที่
    เสนอกฎระเบียบ นโยบายและแผนแห่งชาติ ตลอดจนแนวทางสำหรับการจัดการและคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย เพื่อการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ชุ่มน้ำ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบนโยบายแห่งชาติ และแนวทาง อย่างมีประสิทธิผล
    สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
    สนับสนุนการสร้างจิตสำนึก การให้การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ตลอดจนการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชน ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ
    สนับสนุนความร่วมมือหรือความเป็นพันธมิตร กับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและต่างประเทศ
    แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการส่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย