หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
           ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่ 1/2551 สั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551  เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบ คณะทำงานวิชาการ พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยมีหน้าที่หน้าที่ในการให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำประเทศไทยต่อ คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในแต่ละพื้นที่ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ให้ความเห็นและ ข้อมูลทางวิชาการ ในประเด็นที่กำหนดในการประชุมคณะกรรมการทางวิทยาศาสตร์ และวิชาการ และการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง และมติที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

           
ฉะนั้น อาศัยอำนาจคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ตามคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 4/2547 สั่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2548 และมติคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 จึงปรับปรุงองค์ประกอบ คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ดังนี้

 
องค์ประกอบ ตำแหน่ง
นายอุทิศ กุฎอินทร์ ที่ปรึกษา
นายวัฒนะ ลีลาภัทร ที่ปรึกษา
นายสนใจ หะวานนท์ ประธานคณะทำงาน
นายอนุวัฒน์ นทีวัฒนา รองประธานคณะทำงาน
นายอภิชาติ เติมวิชชากร รองประธานคณะทำงาน
ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะทำงาน
ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะทำงาน
ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ คณะทำงาน
ผู้แทนกรมประมง คณะทำงาน
ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน คณะทำงาน
ผู้แทนกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะทำงาน
ผู้แทนสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย คณะทำงาน
นายชุมพล สุขเกษม คณะทำงาน
นายวันชัย จันทร์ฉาย คณะทำงาน
นางสาวศันสนีย์ ชูแวว คณะทำงาน
นางสาวสำอางค์ หอมชื่น คณะทำงาน
นายนพรัตน์ บำรุงรักษ์ คณะทำงาน
นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ คณะทำงาน
นายวิชา นรังศรี คณะทำงาน
นายนณณ์ ผาณิตวงศ์ คณะทำงาน
หัวหน้าฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ คณะทำงานและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
     
  อำนาจหน้าที่
  ให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยต่อคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
  พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในแต่ละพื้นที่ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
  ให้ความเห็นและข้อมูลทางวิชาการในประเด็นที่กำหนดในการประชุมคณะกรรมการทางวิทยาศาสตร์ และวิชาการ และการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา
      ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
  พิจารณาเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง และมติที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ