หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ
 

แม่น้ำน่าน


ที่ตั้ง : อำเภอเมือง อำเภอเวียงสา จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นเข้าสู่จังหวัดพิจิตร ที่แม่น้ำวังทอง และบรรจบกับแม่น้ำปิงที่ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

          แม่น้ำน่านมีต้นกำเนิดจากดอยภูแวเทือกเขาหลวงพระบางซึ่งเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แม่น้ำน่านประกอบด้วยแม่น้ำสาขาหลัก คือ แม่น้ำน่านตอนบนแม่น้ำวัง ไหลลงสู่พื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอเวียงสา ไหลผ่านหุบเขาลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากนั้นไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และบรรจบแม่น้ำปิง ที่จังหวัดนครสวรรค์

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

          เป็นระบบนิเวศแบบน้ำไหล ที่มีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ(เขื่อนสิริกิติ์) และเขื่อนทดน้ำ (เขื่อนนเรศวร) ขวางลำน้ำทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
เหนือเขื่อนสิริกิติ์
         
- พบปลาอย่างน้อย 71 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ ปลาก้างพระร่วง (Kryptopterus bicirrhisปลาอีกชนิดหนึ่งที่สำคัญ ได้แก่ ปลาติดหิน(Glyptothorax majorชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ(threatened in the wild) และเป็นพันธุ์เฉพาะถิ่น  (endemic) ได้แก่ ปลากัดไทย (Betta splendensปลาเศรษฐกิจได้แก่ ปลาสลาด (Notopterus notopterusปลากราย (N. chitalaปลาสร้อยขาว (Cirrhinus jullieniปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotusปลาช่อน (Channa  striatusปลากดเหลือง (Mystus nemurusปลาตะโกก(Cyclocheilichthys enoplosปลากะมัง (Puntioplites proctozysronปลาเสือพ่นน้ำ(Toxotes chatancusปลาบู่ (Oxyeleotris marmorata)

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

         ในบริเวณลุ่มน้ำน่าน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ปลูกพืชไร่และป่าไม้ มีแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่สำคัญ

การจัดการและการคุกคาม  
 

         -มีโครงการแหล่งน้ำ ได้แก่ โครงการเขื่อนทดน้ำอุตรดิตถ์โครงการเขื่อนทดน้ำพิษณุโลก เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในเขตจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร โครงการเอนกประสงค์แควน้อย โครงการเอนกประสงค์น้ำเข็ก โครงการลุ่มน้ำแม่น้ำน่านตอนบน
         -สภาพลำน้ำสาขาส่วนใหญ่ตื้นเขิน มีการตกตะกอนในลำน้ำทำให้กักเก็บน้ำได้น้อย บริเวณต้นน้ำลำธารมีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการทำลายต้นไม้และพืชคลุมดินบริเวณแหล่งน้ำละตลิ่งในระหว่างการขุดลอก ทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า