หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร


ที่ตั้ง : ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลแม่จัน ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
พื้นที่ประมาณ : 2,279,500.00  ไร่  (3,647.20 ตร.กม.)
ความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย: 200-1,800 เมตร


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

          เป็นป่าผืนใหญ่ต่อเนื่องจากสหภาพเมียนมาร์ มีพื้นที่เชื่อมต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เมื่อรวมกันกับพื้นที่คุ้มครองอื่นๆที่ตั้งอยู่โดยรอบ จัดเป็นป่าผืนใหญ่ที่สุดในประเทศรวมเรียกว่า "ผืนป่าตะวันตก" ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนล่างของเทือกเขาตะนาวศรี เกือบทั้งพื้นที่เป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสายในจังหวัดกาญจนบุรี ที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำซองกาเลีย และแม่น้ำรันตี ไหลลงใต้ไปบรรจบกันที่สามประสบ ท้องที่ตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี ต้นกำเนิดของแม่น้ำแควน้อยทางตอนเหนือมีลำน้ำแม่จัน ลำน้ำแม่กลอง และลำน้ำสายใหญ่ ไหลมารวมกันเกิดเป็นแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงเขื่อนศรีนครินทร์ 

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

           เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ที่มีสภาพป่าหลายประเภท และเป็นแหล่งรวบรวมของพืชพันธุ์จาก 3 เขต คือ อินโด-พม่า อินโด-จีน  และอินโด-มาลายา พบสังคมพืชหลายประเภท เช่น สังคมพืชป่าดิบชื้น ดิบแล้ง ดิบเขา สังคมพืชป่าผสมผลัดใบ เป็นต้น  นอกจากนี้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ยังพบต้นปรงยักษ์ (Cycas sp.) ที่มีอายุนับร้อยๆปี และต้นปรงยักษ์ (Phoenix sp.) และพบพืชประจำถิ่นที่หายากประมาณ 50 ชนิด
          พบนกอย่างน้อย 215 ชนิด ชนิดที่อยู่ใสถานภาพถูกคุกคามของโลก (globally threatened) 8 ชนิด ได้แก่ นกกระทุง(Pelecanus philippensis) นกฟินฟุท (Heliopais personata) เป็ดก่า (Cairina scutulata) นกเงือกกรามช้างปากเรียบ (Rhyticerus subruficollis) นกเงือกคอแดง (Aceros nipalensis) นกลุมพูแดง (Columba punicea) นกพรานผึ้ง (Indicator archipelagicus) และนกปากซ่อมพง (Gallinago nemoricola) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง(critically endangered) ของประเทศไทย ได้แก่นกกระทุง เป็ดก่า พญาแร้ง (Sarcogyps calvus) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่ นกฟินฟุท นกเงือกคอแดง นกเงือกกรามช้างปากเรียบ ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ นกปากซ่อมพง นกลุมพูแดง นกพรานผึ้ง
          พบสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่น้อยกว่า 50 ชนิด ได้แก่ ตะพาบม่านลาย (Chitri chitri) เต่าหก (Manouri emys) กบทูด (Rana blythii) เป็นต้น

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

          เป็นแม่น้ำ ลำธาร ลำห้วยและหนองน้ำ ท่ามกลางผืนป่าสมบูรณ์ และทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อำนวยให้แก่ชั้นน้ำใต้ดินและช่วยรักษาสมดุลทางอุทกวิทยา เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาผลผลิตเชิงพาณิชย์ในอนาคต

การจัดการและการคุกคาม  
 

          -ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 146 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2517
          -ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติของโลก (World Heritage Site) ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
          -มีการขยายตัวของชุมชนและมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นภายนอกพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง
          -มีการตัดไม้ทำลายป่า การลักลอบล่าสัตว์ป่า และการทำเหมืองแร่ ซึ่งทำให้ทรัพยากรธรรมชาติส่วนหนึ่งถูกทำลายไป

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า