หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


หน่วยประสานงานกลาง

กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์  0 2265 6560
โทรสาร  0 2265 6560
e-mail: onepwetlands@gmail.com

รูปภาพ
ชื่อสกุล-ตำแหน่ง

นายไพศาล ผดุงศิริกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก

นางสาวตติยา อุยตระการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

นายทศพล เพียรธนุกูลชัย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นางสาวอุษารัตน์ จันทร์ภักดี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นายปริญญา ลีฬหานนท์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นางสาวสุมนา โพธิ์คำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชัยวัฒน์ ประมวล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววจี ขวัญทองอินทร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนันทิยา นันทบุรมย์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางสาวนันทวรรณ อุ่นจางวาง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

นางสาวพัทธ์ธีรา แก้วเกตุกาญจน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางอรยา อินเปี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการ

ภารกิจ/หน้าที่กลุ่มงานสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศ รายละเอียดเพิ่มเติม >>