หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
 

พื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่า
    สัตว์ป่าหนองบงคาย

 ลักษณะทั่วไป
 สถานภาพทางกายภาพ
 สถานภาพทางชีวภาพ
 คุณค่าและการใช้ประโยชน์
 การจัดการและการคุกคาม

 
 

 

แผนที่

ลักษณะทั่วไป

ที่ตั้งและพื้นที่

พื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย จังหวัดเชียงราย
ตั้งอยู่ในเขตตำบลโยนก และตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 
แรมซาร์ไซต์ : ลำดับที่ 5 ของประเทศไทย และลำดับที่ 1101
ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ

เนื้อที่ : 2,724 ไร่                  
ความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย :  -
พิกัดกลางที่ 607723 N 2239915E
ระวาง : -


      
หนองบงคายเป็นระบบนิเวศแหล่งน้ำที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ล่างสุดของลุ่มน้ำแม่กก จึงเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างสูงต่อระบบน้ำของลุ่มน้ำ ทั้งทางด้านการเก็บกักน้ำ การจัดการตะกอนและของเสีย รวมทั้งบทบาทในระบบนิเวศด้านอื่นๆ ของพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กก หนองบงคายเกิดจากการควบคุมระบบน้ำ พื้นที่บริเวณนี้เดิมเป็นที่ลุ่ม ประกอบด้วยหนองน้ำขนาดเล็ก และได้มีการจัดทำฝายควบคุมยกระดับน้ำ ทำให้เป็นพื้นที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำทั้งปี แหล่งน้ำที่สำคัญนอกจากน้ำผิวดินในพื้นที่รับน้ำแล้ว จากการเจาะสำรวจดิน พบว่าระดับน้ำใต้ดินบริเวณขอบน้ำ  มีอยู่ในระดับตื้น มีน้ำซับเข้าพื้นที่บึงกระจายอยู่ทั่วไป และยังมีน้ำพุจากใต้ดินเข้าหนองน้ำตลอดเวลาบริเวณหนองน้ำพุ ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดเล็กที่อยู่ตอนล่างหรือด้านทิศตะวันออก ระบบนิเวศย่อยของพื้นที่ชุ่มน้ำ ประกอบด้วย พื้นที่บริเวณขอบบึง ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดชัน และพื้นที่เนิน พื้นที่ปกคลุมด้วยสังคมพืชยืนต้นและหญ้า บางบริเวณจะมีลักษณะชุ่มน้ำที่ชื้นแฉะ เนื่องจากมีระดับน้ำใต้ดินตื้น พื้นที่เกาะกลางน้ำเป็นที่เนิน มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ พื้นที่ปกคลุมด้วยไม้ยืนต้น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของนกและสัตว์ป่านานาชนิด พื้นที่น้ำที่ปกคลุมด้วยพืชลอยน้ำมีขนาดไม่แน่นอนเนื่องจากมีการจัดการโดยเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นพื้นที่ที่มีบทบาทสูงด้านแหล่งอาหารและที่หลบภัยของนก และการเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำ นอกจากนี้ลักษณะพื้นที่ยังเป็นพื้นที่ผิวน้ำเปิดโล่งซึ่งจัดเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของหนองบงคาย ความลึกของระดับน้ำประมาณ 2 เมตร


 

ข้อมูล Ramsar Information Sheet

ข้อมูล Ramsar Map

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 


อ้างอิง
โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย(ภาคเหนือ) ปีงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย