หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวราราม


ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใน ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เนื้อที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ ประมาณ : 0.12 ตารางกิโลเมตร (74 ไร่)
ระดับความสูงจากน้ำทะเล ประมาณ : 0-10 เมตร

แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

             เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวรารามอยู่ในที่ราบลุ่ม ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ในฤดู
น้ำหลากมีน้ำท่วมถึง สภาพดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำมีการพัฒนาระบบชลประทานและ
การเกษตรแผนใหม่ มีการขยายตัวของชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ และการขยายตัวของอุตสาหกรรม 

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

             เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยของนกปากห่าง (Anastomus oscitans) มากกว่า
20,000 ตัว ระยะ ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน นกจะเริ่มอพยพมาอาศัยอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้
บริเวณวัดทุกปี เพื่อจับคู่ทำรัง ผสมพันธุ์ วางไข่ เลี้ยงลูกจนโตแข็งแรง จึงอพยพ กลับไปในเดือนมิถุนายน มีผล
การสำรวจรังนกและจำนวน นกปากห่างในปี พ.ศ. 2539 นับได้ 13,697 รัง จำนวน 84,788 ตัว พบนกที่อาศัยอยู่
ที่แหล่งนี้อย่างน้อย 254 ชนิด ทั้งที่เป็นนกประจำถิ่น นกอพยพย้ายถิ่น ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก
(globally threatened) ได้แก่ นกตะกราม (Leptoptilos dubius) นกตะกรุม (L. javanicus) นกกระทุง (Pelecanus
philippensis) นกอินทรีปีกลาย (Aquila clanga) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically
endangered) ของประเทศไทย ได้แก่ นกอ้ายงั่ว (Anhinga melanogaster) นก ตะกราม นกตะกรุม นกกระทุง
อีแร้งเทาหลังขาว (Gyps bengalensis) นกกระแตผีใหญ่ (Esacus recurvirostris) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้
สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่ นกกระสาแดง (Ardea purpurea) นกกระสานวล (A. cinerea ) นกกาบบัว
(Mycteria leucocephala) นกช้อนหอยขาว (Threskiornis melanocephalus) เหยี่ยวดำ (Milvus migrans)
นกอินทรีปีกลาย ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ นกกระแตหาด (Vanellus
duvaucelii) นกยอดหญ้าหลังดำ (Saxicola jerdoni) นกกระจาบอกลาย (Ploceus manyar) นก กระจาบทอง
(P. hypoxanthus) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ นกยางไฟหัวเทา
(Ixobrychus eurhythmus) นกยางแดงใหญ่ (Botaurus stellaris) นกช้อนหอยดำเหลือบ (Plegadis falcinellus)
เป็ดคับแค (Nettapus coromandelianus) เหยี่ยวแดง (Haliastur indus) เหยี่ยวปีกแดง (Butastur liventer)
นกคุ่มสี (Coturnix chinensis) นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea) นกกระแตหัวเทา (Vanellus cinereus) นกหัวโต
ปากยาว (Charadrius placidus) นกปากซ่อมสวินโฮ (Gallinago megala) นกกระแตผีเล็ก (Burhinus
oedicnemus) นกแอ่นกินรัง (Aerodramus fuciphagus) นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) นกกระติ๊ด
แดง (Amandava amandava) นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง (Emberiza aureola) และพบนกอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก
ได้แก่ นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus) นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica) นกเขาใหญ่
(S. chinensis) นกแสก (Tyto alba) นกแซงแซว (Dicrurus spp.) นก กิ้งโครง (Sturnus spp.) นกกะเต็น
(Alcedo spp.) เป็นต้น

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

           เป็นเขตวัดที่มีความสำคัญทางศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น วัดไผ่ล้อมและ
วัดอัมพุวรารามเป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นแหล่งดูนกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคกลาง เป็นแหล่ง
ศึกษานิเวศวิทยาของนกปากห่าง

การจัดการและการคุกคาม  
 

           เป็นเขตวัด บริเวณโดยรอบเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 89 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2521 มีการคุกคามโดยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาข้าว
โดยรอบเป็นชุมชนพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ยังคงมีการเก็บไข่นก ล่านกในบริเวณวัด จนจำนวนชนิด
และจำนวนนกแต่ละชนิดลดลงอย่างมากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของนกถูกทำลายหรือดัดแปลงเนื่องจากการ
พัฒนาด้านต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า