หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ
 

อุทยานแห่งชาติปางสีดา 


อำเภอสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
มีพื้นที่ 527,500.00  ไร่  (844.00 ตร.กม.)
ระดับความสูงจากน้ำทะเล : 40-849 เมตร
ระวาง : 5336 I,5337 II, 5436 III, IV, 5437 III 


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

          อุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นภูเขาหินเรียงสลับซ้อนต่อกันเป้นบริเวณกว้าง สภาพป่าสมบูรณ์คงความเป็นธรรมชาติสวยงาม มีหน้าผาสูงชัน บริเวณไหล่เขาเป็นที่ราบมีพรรณไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นมีลำห้วยลำธารหลายสาย ได้แก่ห้วยชมพู ห้วยสวนน้ำหอม ห้วยสาริกา ห้วยวังมืด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำบางปะกง ซึ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนของภาคตะวันออก และมีน้ำตกหลายแห่ง ได้แก่  น้ำตกปางสีดา น้ำตกท่ากระบาก น้ำตกแควมะค่า และโขดหินตามลำน้ำ  มีถิ่นที่อยู่ของพืชและสัตว์ 5 ลักษณะคือ ป่าดิบ ป่าผลัดใบ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย ถ้ำ แหล่งน้ำลำธาร และทุ่งหญ้า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง มีเรือนยอดสูงหนาแน่น ไม้เถาขนาดใหญ่และไม้เกาะชุกชุม มีพืชผลไม้และแมลงเป็นอาหารสัตว์อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่ที่มีโพรงสำหรับทำรัง มีเรือนยอดหลายชั้นระดับที่สัตว์ใช้อาศัยหากินและแพร่ขยายพันธุ์ได้ รองลงมาคือ ป่าเบญจพรรณ เป็นแหล่งหากินของสัตว์กินหญ้า บริเวณทุ่งหญ้าเป็นแหล่งหากินของสัตว์กินหญ้าขนาดใหญ่ ส่วนที่โล่งในป่าและตามริมฝั่งลำน้ำมีสัตว์ป่ามาใช้ประโยชน์มากเช่นกัน   

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

          ประกอบด้วยสังคมพืชป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา พันธุ์ไม้สำคัญ เช่น ไม้ยาง กะบาก ตะเคียนแกง มะค่าโมง ตะแบก เสลา ประดู่ มะกอก ส้าน หมอ พยุง ชิงชัน มีไม้พื้นล่าง เช่นหวาย เฟิน มอส กล้วยไม้ดินชนิดต่างๆ ไผ่ป่า

          พบนกอย่างน้อย 143 ชนิด เป็นนกน้ำอย่างน้อย 10 ชนิด หากินบริเวณลำห้วย ได้แก่ นกอีล้ำ (Gallinula chloropus) นกกวัก (Amaurornis phuenicurus) นกยางกรอก (Ardeola speciosa) นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา (Halcyon capensis) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก (globally threatened) ได้แก่ ไก่ฟ้าพญาลอ (Lophura diardi) นกยูง (Pavo muticus)นกปากซ่อมพง (Gallinago nemoricola) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ของประเทศไทย ได้แก่ นกยูง ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ ไก่ฟ้าพญาลอ นกปากซ่อมพง ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ นกยางลายเสือ (Gorsachius melanolophus) นกคุ่มสี (Coturnix chinensis) นกเปล้าอกสีม่วงน้ำตาล (Treron bicincta) นกลุมพู (Ducula aenea) นกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล (Bubo nipalensis) นกเงือกกรามช้าง(Rhyticeros undulatus) นกกาฮัง (Buceros bicornis) นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus)

          พบปลาน้ำจืดอย่างน้อย 19 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ ปลาชะโอน (Silurus cochinchinensis) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (threatened in the wild) ได้แก่ ปลากัดไทย(Betta splendens)และปลาที่พบมาก ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasslti) ปลาค้อ (Nemacheilus spp.) ปลากดเหลือง (Mystus nemurus) ปลาดัก (Amblyceps spp.) ปลาแค้ขี้หมู(Erethistes moesotensis) ปลาดุกเนื้อเลน (Clarias meladerma) ปลาก้าง(Channa limbata) ปลากระทิง(Crocodylus siamensis)

           พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 16 ชนิด พบใกล้แหล่งน้ำตามก้อนหิน ขอนไม้ ต้นไม้ บริเวณลำห้วย ชนิดที่เป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น (endemic) ได้แก่ อึ่งอ่างก้นขีด (Kaloula mediolineata) พบสัตว์เลื้อยคลาน 20 ชนิด ชนิดสำคัญที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) ได้แก่ จระเข้น้ำจืด(Crocodylus siamensis)

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

        เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก ซึ่งนับวันจะหาได้ยากและหมดไปเป็นแหล่งนันทนาการและท่องเที่ยว เนื่องจากมีน้ำตกและภูเขาที่มีลักษณะแปลกสวยงามเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ 

การจัดการและการคุกคาม  
 

         - ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 99 ตอนที่ 24 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 
         - ในเขตอุทยานมีพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถางทำการเกษตร มีหมู่บ้านอาศัยอยู่โดยรอบ 13 หมู่บ้าน ชุมชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร มีการขยายตัวของชุมชนและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ
         - ในฤดูแล้งน้ำในลำห้วยบางสายแห้ง ทำให้สัตว์ป่าขาดน้ำ เกิดการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อการเกษตร ลักลอบล่าสัตว์ป่าเพื่อนำไปบริโภคและเพื่อนำไปขาย รวมทั้งการเกิดไฟป่า ซึ่งทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ส่งผลให้สัตว์ป่าบางชนิดมีจำนวนลดลงและสูญพันธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า