หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย

 

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

 ลักษณะทั่วไป
 สถานภาพทางกายภาพ
 สถานภาพทางชีวภาพ
 คุณค่าและการใช้ประโยชน์
 การจัดการและการคุกคาม

 
 

 

 

แผนที่

ลักษณะทั่วไป

ที่ตั้งและพื้นที่ :

พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา 
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
  
แรมซาร์ไซต์ : ลำดับที่ 10 ของประเทศไทย และลำดับที่ 1185
ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ
                   
เนื้อที่ : 250,000 ไร่
ความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย :
    เท่ากับระดับน้ำทะเล ส่วนเกาะและเนินเขาสูงถึง
    439 เมตร
ระวาง : 4625 II , III , 4725 IV


เป็นอ่าวตื้นล้อมรอบด้วยป่าชายเลนต่อเนื่องเป็นผืนใหญ่ ส่วนที่เป็น
ป่าชายเลนมีเนื้อที่ประมาณ 132,381 ไร่ และส่วนที่เป็นหาดเลน
มีเนื้อที่ประมาณ 25,300 ไร่ ระดับน้ำในอ่าวค่อนข้างตื้นประมาณ
1-4 เมตร ระดับน้ำทะเล ขึ้นลงระหว่าง 1-3 เมตร อ่าวพังงาประกอบด้วย
เกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เช่น เกาะเขาเต่า เกาะพระอาดเฒ่า
เกาะมะพร้าว เกาะปันหยี เกาะเขาพิงกัน เป็นต้น เนื่องจากอยู่ใกล้กับ
แนวทิวเขาแกรนิต ที่เรียกว่าทิวเขาตะนาวศรี และทิวเขาภูเก็ต อันเป็น
เส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาร์ ที่ทอดตัวยาว
ไปจนถึงจังหวัดพังงา และภูเก็ต เป็นทิวเขาที่เกิดในยุคเทอร์เชียรีตอนต้น
มีอายุุประมาณ 136 - 36 ล้านปีมาแล้ว จึงมีภูเขาหินตะกอน หินแปร
แทรกสลับอยู่เป็นแนว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาหินปูนซึ่งแทรกโผล่เป็น
หย่อมๆ กระจายอยู่ทั่วไปในอ่าวพังงา


 

ข้อมูล Ramsar Information Sheet

ข้อมูล Ramsar Map

 
 

 

อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า