หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา


ที่ตั้ง : อำเภอเมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
เนื้อที่อุทยานฯ ประมาณ :250,000 ไร่
ระวาง : 4625 II , III , 4725 IV

แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

             มีการบุกรุกทำลายป่าชายเลน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในป่าชายเลน การเก็บเปลือกหอยในแนวปะการัง การรุกล้ำพื้นที่อุทยานฯ จากหมู่บ้านบนเกาะปันหยีซึ่งอยู่ใจกลางอุทยานฯ การระเบิดปลา และลากอวนใกล้ชายฝั่งอ่าวพังงา ประสบปัญหาการแออัดของนักท่องเที่ยวและเรือบริเวณเขาพิงกันและเขาตะปู 

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

                -  สภาพทางชีวภาพ ป่าบกที่ขึ้นอยู่บริเวณพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลเกาะต่างๆเป็นป่าประเภทไม่ผลัดใบ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ป่าบกบริเวณพื้นที่ราบหรือที่เป็นหุบเขา พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ตะเคียนทราย (Shorea gratissima) ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus) ขานาง (Homalium tomentosum) เต่าร้าวแดง (Caryota mitis) พืชในวงศ์บอนวงศ์ขิงข่าและกล้วยไม้ชนิดต่างๆ เป็นต้น และป่าบกที่ขึ้นอยู่บนเกาะเขาหินปูน พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ จันทน์ผา (Dracaena loureiri) สลัดไดป่า (Euphorbia antiquarum) ปรงเขา (Cycas pectinata) เป็นต้น

    - พบนกอย่างน้อย 88 ชนิด เป็นนกน้ำ นกชายเลน 31 ชนิด นกประจำถิ่นอย่างน้อย 67 ชนิด ได้แก่ นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii) นกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ (Sterna sumatrana) นกแอ่นกินรัง (Aerodramus fuciphagus) และนกอพยพย้ายถิ่น
อย่างน้อย 21 ชนิด เช่น นกหัวโตทรายเล็ก (Charadrius mongolus) นกนางนวลแกลบแคสเปียน (Sterna caspia) นกกระเต็นแดง (Halcyon coronmanda) เป็นต้น ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก (globally threatened) ได้แก่ นกหัวโตมลายู นกซ่อมทะเลอกแดง (Limnodromus semipalmatuชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้
สูญพันธุ์ของประเทศไทย ได้แก่ นกหัวโตมลายู นกซ่อมทะเลอกแดง ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ นกออก (Haliaeetus leucogaster) นกแอ่นกินรัง

    - พบปลาอย่างน้อย 82 ชนิด เช่น ปลากระบอก (Mugil spp.) ปลาแป้น (Gerres punctatus) ปลาจาระเม็ดขาว (Pampus chinensis) ปลาทู (Rastelliger spp.) ปลาเก๋า (Epinephelus tauvina) ปลาจวด(Johnius spp.) ปลาทรายแดง (Nemipterus sp.) ปลากุเลา (Polynemus sp.) เป็นต้น

    - พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอย่างน้อย 3 ชนิด ได้แก่ กบน้ำเค็ม (Rana cancrivora) กบหนอง (R. limnocharis) และเขียดตะปาด (Rhacophorus 
leucomystax
) พบสัตว์เลื้อยคลานอย่างน้อย 18 ชนิด เช่น เหี้ย (Varanus salvator) ตะกวด (V. bengalensis) จิ้งเหลนบ้าน (Mabuya multifasciata) งูปากกว้างน้ำเค็ม (Cerberus rynchops) เป็นต้น

    - พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างน้อย 17 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ ชนีธรรมดา (Hylobatus lar) และเลียงผา (Capricornis sumatraensis) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ ได้แก่ ค่างแว่นถิ่นใต้ (Presbytis obscura) นากใหญ่ขนเรียบ (Lutra perspicillata) และลิงแสม (Macaca fascicularis) เป็นต้น นอกจากนี้มีแหล่งหญ้าทะเลที่เกาะละว้าใหญ่ ซึ่งพะยูน (Dugong dugon) เคยอยู่อาศัย

  -  ป่าชายเลนในอ่าวพังงาต่อเนื่องเป็นผืนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

        ป่าชายเลน หาดเลน แหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง เกาะ และป่าไม้รวมอยู่ในพื้นที่ ที่ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 64 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2524 

การจัดการและการคุกคาม  
 

มีการบุกรุกทำลายป่าชายเลน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในป่าชายเลน การเก็บเปลือกหอยในแนวปะการัง การรุกล้ำพื้นที่อุทยานฯ จากหมู่บ้านบนเกาะปันหยี ซึ่งอยู่ใจกลางอุทยานฯ การระเบิดปลาและลากอวนใกล้ชายฝั่ง อ่าวพังงา ประสบปัญหาการแออัดของนักท่องเที่ยวและเรือบริเวณเขาพิงกันและเขาตะปู 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า