หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ (พรุโต๊ะแดง)

 ลักษณะทั่วไป
 สถานภาพทางกายภาพ
 สถานภาพทางชีวภาพ
 คุณค่าและการใช้ประโยชน์
 การจัดการและการคุกคาม


 
 


 

แผนที่

ลักษณะทั่วไป

ที่ตั้งและพื้นที่ :

พื้นที่ชุ่มน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ( พรุโต๊ะแดง ) จังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ
ตากใบ สุไหงโก-ลกและสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แรมซาร์ไซต์ : ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย และลำดับที่ 1102
ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ

เนื้อที่ :125,625 ไร่
ความสูงจากระดับน้ำทะเล : โดยเฉลี่ยประมาณ 0-14 เมตร
ระวาง : 5421 I , 5321 II , 5421 IV

พรุโต๊ะแดงเป็นป่าพรุผืนใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ยังคงเหลืออยู่
และมีความสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ราบลุ่ม
น้ำท่วมขังซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งรับน้ำจากลุ่มน้ำ
ตอนบน มีขนาดยาวประมาณ 28 กิโลเมตร และมีขนาดกว้างประมาณ
8 กิโลเมตรทอดขนานไปกับแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ด้านตะวันออก
ในระยะห่างประมาณ 7 กิโลเมตร จัดเป็นป่าพรุดั้งเดิมมีพื้นที่ประมาณ
96.84 ตารางกิโลเมตร (60,525 ไร่) ป่าพรุที่กลายสภาพเป็นป่าเสม็ด
และไม้พุ่มประมาณ 146 ตารางกิโลเมตร (91,250 ไร่) เป็นพรุหญ้า
ประมาณ 98 ตารางกิโลเมตร (61,250 ไร่) ทางด้านตะวันออกเป็นที่
ราบริมอ่าวไทย ส่วนทางตะวันตกเป็นเทือกเขาที่มียอดสูงสุด 1,182
เมตร น้ำจากพื้นที่ด้านเหนือไหลลงแม่น้ำบางนรา ส่วนน้ำในพื้นที่ด้าน
ใต้ไหลลงสู่แม่น้ำสุไหง โก-ลก ปริมาณน้ำจะมากที่สุดในช่วงฤดูลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีภูมิอากาศค่อนข้างร้อนและชื้นกว่าป่า
ชนิดอื่นๆ


 

ข้อมูล Ramsar Information Sheet

ข้อมูล Ramsar Map