หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ
 

แม่น้ำปิง


ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงดาว อำเภอแตง อำเภอเมือง อำเภอหางดง
         อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง
         จังหวัดลำพูน อำเภอดอยเต่า จังหวัดกำแพงเพชร
         จังหวัดนครสวรรค์
เป็นประเภทแม่น้ำขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี แอ่งน้ำ วังน้ำในแม่น้ำ

แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

             แม่น้ำปิงเกิดจากทิวเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตอนบนไหลผ่านเอกเขาและที่ราบ
หุบเขาและชุมชนในอำเภอแม่แตง มีแม่น้ำงัดมาบรรจบฝั่งซ้ายและมีแม่น้ำแตงมาบรรจบฝั่งขวาไหลมาบรรจบไหล
เข้าสู่ที่ราบลุ่มอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีแม่น้ำกวงไหลมาบรรจบที่จังหวัดลำพูน จากนั้นไหลไปทางทิศใต้ มีแม่น้ำ
ลี้มาบรรจบที่อำเภอจอมทองไหลลงใต้มีแม่น้ำแจ่มมาบรรจบที่อำเภอฮอด จากนั้นไหลเข้าสู้อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล
ที่อำเภอเต่า บรรจบกับแม่น้ำวังที่จังหวัดตาก ไหลผ่านที่ราบเขตจังหวัดกำแพงเพชรไปบรรจบกับแม่น้ำปิง ซึ่งอยู่เหนือ
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ครอบคลุมพื้นที่ 26 , 386 ตารางกิโลเมตร (16 , 491 , 250 ไร่) พื้นที่ลุ่มน้ำตอนล่างจาก
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 7 , 512 ตารางกิโลเมตร (4 , 695 , 500 ไร่)

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

             พบปลาอย่างน้อย 66 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ ปลานวลจันทร์ (Cirrhinu microlepis) ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสลาด (Notopterus notoplepis) ปลานางอ้าว 
(Barilius guttatus) ปลานวลจันทร์ ปลากระสูบขีด (Hampala macrolepidpta) ปลาสร้อยลูกกล้วย (Labiobarbus
spilopleura
) ปลากา (Morlius chrysophekadion) ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus lini ) ปลาแก้มช้ำ (Puntius
orphoides
)

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

           เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค การเกษตร การประมง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

การจัดการและการคุกคาม  
 

           สภาพน้ำสาขาส่วนใหญ่ตื้นเขิน มีการชะล้างหน้าดินสูง นอกจากนั้นลำน้ำสาขาบางสาย เช่น แม่ลี้ แม่ก้อ
ตื้นเขิน เนื่องจากการทับถมของวัชพืชในลำน้ำและริมฝั่ง บริเวณต้นน้ำลำธารมีการทำลายป่าไม้และพืชคลุมดิน
ดินซึ่งเป็นดินร่วนปนทรายจึงตกตะกอนในลำน้ำมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่
สาธารณะเพื่อการเพาะปลูกและปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เช่น รีสอร์ท สนามกอล์ฟ 

           มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน คือ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กลอง มีความสูง 265 และ 263 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก
มีความจุ 13 , 412 ล้านลูกบาศก์เมตรและโครงการที่มีพื้นที่ชลประทานขนาดใหญ่ เช่น โครงการชลปรานแม่แตง
แม่แฝก แม่งัด แม่กลอง แม่หินเก่า ส่วนพื้นที่ชลประทานตอนล่างลุ่มน้ำปิง คือโครงการชลประทานกำแพงเพชร
ซึ่งเมื่อรวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในปี พ.ศ. 2536 มีพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำทั้งลุ่มน้ำรวมเป็นพื้นที่ 361
ตารางกิโลเมตร (225 , 625 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 1.07 ของพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมด 

           การศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้า เป็นการส่งน้ำเพื่อช่วยพื้นที่เกษตรกรรมเดิม ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ
ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า