หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


 

พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

พื้นที่ชุ่มน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ( พรุโต๊ะแดง )
 


ที่ตั้ง : อำเภอตากใบ สุไหงโก-ลกและสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
พื้นที่ : 125,625.00  ไร่  (201.00 ตร.กม.)
ระวาง : 5421 I , 5321 II , 5421 IV 5222 I


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

          ป่าพรุบางส่วนเป็นป่าสงวนแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ ส่วนบริเวณรอบๆ เป็นที่เอกสิทธิ์ พื้นที่โดยรอบป่าพรุมีระดับสูงกว่าป่าพรุจึงมีชุมชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีถนนโดยรอบ
- ถูกคุกคามโดยไฟป่าการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ และการเก็บพืชและสัตว์หายากจากพื้นที่นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 การพัฒนาภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานราชการหลายแห่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพพื้นที่ของพรุแห่งนี้เป็นอย่างมาก จนป่าพรุดั้งเดิมลดลงถึง 2 
ใน 3 ของพื้นที่ การระบายน้ำทำให้ดินเป็นกรดกัดพันธุ์ไม้ป่าพรุดั้งเดิมล้มตาย ป่าพรุถูกถากถางและเผาไฟเป็นพื้นที่กว้างขวางมีการเปิดหน้าดินแต่ทำนาได้เพียง 1 – 2 ปี แล้วทิ้งร้างให้ต้นเสม็ดเข้าแทนที่ในปี พ.ศ. 2526 ป่าพรุถูกทำลายไปมากที่สุด 

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

    - เป็นป่าพรุดั้งเดิมผืนใหญ่ที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่ในประเทศไทย
    - เป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงทั้งพืชและสัตว์
    - พบสิ่งที่มีชีวิตในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์สถานภาพใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด เช่น นกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) นกฟินฟุท (Heliopais personata) นกเปล้าใหญ่ (Treron capellei) เต่าหับ (Cuora amboinensis) เต่าดำ (Siebnrockiella crassicolls)
ตะโขง (Tomistoma schlegelii) จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus
      - สถานภาพใกล้ถูกคุกคามของโลก เช่น นกเหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา (Ichthophaga ichthyaetus) นกเปล้าแดง (Treron fulvicollis) นกเค้าแดง (Otus rufescens) นกเงือกดำ (Anthracoceros malayanus) นกโพระดกหลากสี (Megalaima raffesii) นกหัวขวานสานนิ้วหลังสีไพร (Dinopium raffesii
      - นอกจากนี้ยังพบค่างดำ (Presbytis melalophos) และลิงแสม (Macaca fascicularis) อีกด้วย 

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

        ป่าพรุในลักษณะนี้เป็นระบบนิเวศป่าพรุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีเหลืออยู่เพียงแห่งเดียว จึงมีคุณค่าต่อการศึกษาวิจัย การศึกษาหาความรู้ และการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจชุมชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเก็บของป่า เช่น หวาย หลุมพี น้ำผึ้ง เป็นรายได้ของชุมชน ซึ่งได้รับโดยตรงจากป่าพรุ ส่วนบริเวณรอบๆ มีการทำนาปลุกยางพาราและสวนผลไม้ คุณค่า
ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

การจัดการและการคุกคาม  
 

         - ได้รับประกาศเป็นเขตรักษาสัตว์ป่าในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108
ตอนที่ 106 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2534 
         นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 การพัฒนาภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานราชการหลายแห่ง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพพื้นที่ของพรุแห่งนี้เป็นอย่างมาก จนป่าพรุดั้งเดิมลดลงถึง 2 ใน 3 ของพื้นที่ การระบายน้ำทำให้ดินเป็นกรดจัด พันธุ์ไม้ป่าพรุดั้งเดิมล้มตาย ป่าถูกถางและเผาไฟเป็นพื้นที่กว้างขวาง มีการเปิดหน้าดินแต่ทำนาได้เพียง 1-2 ปี แล้วทิ้งร้างให้ต้นเสม็ดเข้ามาแทนที่ ในปี พ.ศ.2526 ป่าพรุถูกทำลายไปมากที่สุด
          
- ป่าพรุบางส่วนเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และที่สาธารณประโยชน์ ส่วนบริเวณรอบๆ เป็นที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่โดยรอบป่าพรุ มีระดับสูงกว่าป่าพรุ จึงมีชุมชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและมีถนนโดยรอบ
          - ถูกคุกคามโดยไฟป่า การบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ และการเก็บพืชและสัตว์หายากจากพื้นที่

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า