หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภูเก็ต


ที่ตั้ง : ตั้งแต่แหลมคลองเลนถึงบ้านป่าคลอก ฝั่งทะเลด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
พื้นที่ : 13,300.00  ไร่  (21.28 ตร.กม.)
ระวาง : 4624 I 


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

        ทางด้านเหนือมีอ่าว อ่าว ได้แก่อ่าวท่ามะพร้าว สภาพพื้นดินเป็นดินเลนมีเนื้อที่ประมาณ 2.8ตารางกิโลเมตร (1,750 ไร่) และอ่าวกุ้งมีป่าชายเลนบริเวณคลองอ่าวกุ้ง มีเนื้อที่ประมาณ3.749 ตารางกิโลเมตร (2,343 ไร่) อ่าวทางด้านใต้บริเวณคลองบางโรงเป็นหาดเลนประมาณ6.219 ตารางกิโลเมตร (3,887 ไร่) น้ำจืดจากเกาะภูเก็ตไหลลงสู่ทะเลทางด้านนี้ค่อนข้างน้อย

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

          ส่วนใหญ่เป็นสังคมพืชป่าชายเลน มีพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ โกงกางใบเล็ก (Rhizohhora apiculata) โกงกางใบใหญ่ (S. mucronata) อัคคีทวารทะเล (Premna obtusifolia) โปรงแดง (Ceriops tagal) และตะบูนขาว (Xylocarpus granatum) เป็นต้น
           มีรายงานการพบนกบริเวณอ่าวท่ามะพร้าวประมาณ 90 ชนิด เป็นนกน้ำ นกชายเลน 15 ชนิด นกประจำถิ่น 52 ชนิด เช่น เป็ดผีเล็ก (Tachybaptus ruficollis) นกยางเขียว (Butorides striatus) เป็ดคับแค (Nettapus coromandelianus) เหยี่ยวฮอบบี้ (Falco severus)  นกกระจ้อยป่าโกงกาง (Gerygone suphurea) เป็นต้น นกอพยพแต่มิใช่เพื่อการผสมพันธุ์ 36 ชนิด เช่น นกกระสานวล(Ardea cinerea) นกยางควาย (Bubucus ibis)  เหยี่ยวออสเปร (Pandion haliaetus) นกหัวโตเล็กขาเหลือง (Charadrius dubius) นกขมิ้นท้ายทอยดำ (Oriolus chinensis) เป็นต้น ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่นกกระสานวล นกกระสาแดง (Ardea purpurea) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ นกยางลายเสือ (Gorsachius melanolophus) เป็ดคับแค นกออก (Haliaeetus leucogaster) เหยี่ยวฮอบบี้

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

         - พื้นที่บริเวณนี้มีคุณค่าทางนิเวศวิทยา เหมาะสมต่อการศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยว ชุมชนใช้พื้นที่บริเวณนี้ในการหาปลาและจับปู ตลอดจนใช้เป็นที่จอดเรือหาปลา บริเวณรอบๆ เป็นสวนยางพารา สวนมะพร้าว และที่อยู่อาศัย

การจัดการและการคุกคาม  
 

     

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า