หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

วัฒนธรรมและพื้นที่ชุ่มน้ำ

                    ประเทศภาคี ตระหนัก ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งมีส่วนในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัฒนธรรมทางวัตถุ
(non-material culture) แต่เป็นวัฒนธรรมทางจิตใจอันทรงคุณค่ายิ่งต่อชีวิตของมนุษย์ เช่น ดนตรี ตำนาน เทพนิยาย ความเชื่อ ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นพื้นฐานความสำคัญของโครงสร้างทางสังคมและวิธีปฏิบัติ ในการจัดการทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรน้ำ และคุณค่าทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชุ่มน้ำยังคงมีความสำคัญต่อสังคมหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ภายในและรอบๆ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ และเป็น
ส่วนหนึ่งใน “เอกลักษณ์” ของชุมชนแห่งนั้น การสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำนอกจากจะทำให้ชุมชนท้องถิ่นแยกห่างออกจากพื้นที่ชุ่มน้ำแล้ว ยังส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อระบบนิเวศและสังคมด้วย ซึ่งแสดงว่าความรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นมรดกอันทรงคุณค่ายิ่งต่อสังคมมนุษย์
ในปัจจุบัน และวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก มีส่วนสำคัญต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
จึงสนับสนุนให้ประเทศภาคีดำเนินการ ดังนี้

                   รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเมินเกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณค่าทางวัฒนธรรมพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเฉพาะเมื่อจัดทำ Ramsar
Information Sheet หรือเมื่อทำการปรับปรุงข้อมูลใน Ramsar Information Sheet ของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีคามสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)
ที่มีอยู่โดยพิจารณาถึงประเด็นของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จารีตประเพณีโดยสอดคล้องกับกฎระเบียบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก
และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

                   ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้กับพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมทั้งสาธารณชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญ
ของคุณค่าทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชุ่มน้ำ

                   ผนวกรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมเข้าในแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ทั้งในขั้นตอนของการวางแผนและการดำเนินงาน

                   ผนวกรวมเกณฑ์ของผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเข้าในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวควรเป็น ประเด็นทางวัฒนธรรมที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อน เช่น ศาสนาและความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติ รูปแบบของโครงสร้างทางสังคม ระบบในการใช้
้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมพิธีกรรม ภาษา และจารีตประเพณี

                   เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ชนพื้นเมือง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยใช้ประเด็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นเครื่องมือ
ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

   

ที่มา : http://www.guitarthai.com                
https://babypooh1520.wordpress.com
http://pirun.ku.ac.th