หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


การดำเนินงานตามพันธกรณี
 

โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2558 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย
        - ส่วนที่ 1 รายงานหลัก
        - ส่วนที่ 2 ภาคผนวก        
ปีงบประมาณ 2557 โครงการจัดการระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญเพื่อการปรับตัวและรับมือจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากา
        - ส่วนที่ 1 รายงานหลัก
        - ส่วนที่ 2 ภาคผนวก  
ปีงบประมาณ 2556 โครงการประเมินสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย เพื่ออนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
        - ส่วนที่ 1 รายงานหลัก
        - ส่วนที่ 2 ภาคผนวก  
ปีงบประมาณ 2555 โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย (ภาคกลางและตะวันออก)
        - ส่วนที่ 1 รายงานหลัก
        - ส่วนที่ 2 ภาคผนวก  
ปีงบประมาณ 2553 โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย (ภาคเหนือ)
ปีงบประมาณ 2552 โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ปีงบประมาณ 2551 โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทพรุของประเทศไทย
        - รายงานเล่ม 1
        - รายงานเล่ม 2
             - ส่วนที่ 1
             - ส่วนที่ 2
             - ภาคผนวก
        - รายงานเล่ม 3