หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


งานวิจัย
 

มณฑล จำเริญพฤกษ์. 2558. การฟื้นฟูและอนุรักษ์พลับพลึงธารอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาคลองนาคา จังหวัดระนอง

ภูวดล โดยดี. 2558. สำรวจการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร

มยุลา ไชยคำบัง, Chris Doucouliagos , Helen Scarborough . 2557. ความพึงพอใจของชุมชนต่อการปรับปรุงระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย

ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ และ ณัฐ มาแจ้ง. 2557. การบริหารจัดการพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง พื้นที่ชุ่มน้ำปากกุดหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

ณัฐ มาแจ้ง. 2555. โครงการศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสม และสำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำปากกุดหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

บุศรา สำราญเริงจิตต์. 2555. โครงสร้างภูมินิเวศกับบทบาทภูมิทัศน์ป่าบุ่งป่าทามและ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในด้านการบริการเชิงนิเวศของพื้นที่ กรณีศึกษา ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ไชยรัตน์ บำรุงสุข. 2555. การประมาณอัตราผลผลิตซากพืชในป่าชายน้ำ ลำเซบาย จังหวัดยโสธร

เอกวัต วิถีประดิษฐ์ และคณะ. 2555. การสำรวจความหลากหลายของแมลงน้ำ และคุณภาพน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รัฐชา ชัยชนะ. 2555. การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน

กนกกาญจน์ กล่อมเกลา .2554. การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์สาหรับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

กำจัด รื่นเริงดี และคณะ. 2553. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำและทรัพยากรชีวภาพของลุ่มน้ำคลองกำพวน

ปิยมาศ ผองแก้วและคณะ. 2550. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาเนื้ออ่อนในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารและลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร

ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ และ แตงอ่อน พรหมมิ. 2555. การใช้กลุ่มแมลงน้ำในการประเมินทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำ

วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ. 2552. ความร่วมมือระหว่างรัฐในระบอบการจัดการแม่น้ำระหว่างประเทศ : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีแม่น้ำยูเฟรตีส-ไทกริสและแม่น้ำโขง

ภรยมล ศรีสาผา. 2552. แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูภูมิทัศน์วนอุทยานโกสัมพี จังหวัดมหาสารคาม

วาทินี สวนผกา, สมบัติ ชิณะวงศ์ และสุภัทรา ถึกสถิต. 2551. ความหลากหลายของพืชและศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในป่าชายเลนเทศบาลตำบลคลองพน ต.คลองพน อ.คลองท่อมจ.กระบี่

พรพิมล เลิศฤทธิ์. 2550. การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หนองบงคาย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สุขุมา อรุณจิต. 2549. ผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนของชาวประมงพื้นบ้านจากการระเบิดแก่งในแม่น้ำโขง : กรณีศึกษาตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
     
ภูวดล เชื้อผู้ดี. 2549. ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยบริเวณริมฝั่งพื้นที่ชุ่มน้ำในเชียงใหม่ เพื่อการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม

จันทรา ธรรมจันทร์. 2548. ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์สัตว์น้ำของชุมชนริมทะเลสาบดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ธีรวุฒิ ชิยานนท์. 2547. การกำหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

วีระศักดิ์ ธุระพ่อค้า .2547.การศึกษาพื้นที่ชุ่มน้ำหนองขวางเพื่อสาธารณประโยชน์

วุฒิชัย ช้อนทอง. 2547. การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

สายันห์ ปัญญาทรง. 2545. พฤติกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำของอาสาสมัครพิทักษ์แม่น้ำน้อยในจังหวัดสิงห์บุรี

พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ, กำธร ธีรคุปต์ และ อาจอง ประทัตสุนทรสาร. 2545. โครงการการศึกษาตัวแบบการจัดการแหล่งน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

ภูมิชัย สุวรรณดี. 2540. มาตรการทางกฎหมายในการจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติในประเทศไทย
      
รังสิมันต์ บัวทอง. 2540. ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรแพลงก์ตอนกับความหนาแน่น และฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยสกุล Solen

ชิตชล ผลารักษ์. 2538. การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทเบนธอสในห้วยช่างเคี่ยนและห้วยหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

วรนุช ถีถะแก้ว. 2526. การศึกษาคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ โดยการวิเคราะห์ศักยภาพในการเจริญเติบโตของสาหร่าย