หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย

 

อุทยานแห่งชาติ
    เขาสามร้อยยอด

 ลักษณะทั่วไป
สถานภาพทางกายภาพ
สถานภาพทางชีวภาพ
คุณค่าและการใช้ประโยชน์
การจัดการและการคุกคาม

 
 

 

แผนที่

ลักษณะทั่วไป

ที่ตั้งและพื้นที่

พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

แรมซาร์ไซต์ : ลำดับที่ 11 ของประเทศไทย และลำดับที่ 2238
ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ

เนื้อที่ : 130.0048 ตารางกิโลเมตร (81,253 ไร่)
ความสูงจากระดับน้ำทะเล : โดยเฉลี่ย 0-605 เมตร
ระวาง : 4933 I, II

ความสำคัญที่จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ
     อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขา
สามร้อยยอด ตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ
20 กิโลเมตร
มียอดเขาแหลมมากมาย มีกลุ่มเขาโดดตามแนวชายฝั่งทะเลเป็นหย่อมๆ
ในทะเลมีเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสัตกูต เกาะโครัง เกาะนมสาว เกาะระวิง
และเกาะระวาง แนวชายฝั่งมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ภูมิประเทศ
รอบเทือกเขาเป็นทุ่งที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ เรียกว่า “ทุ่งสามร้อยอด” มีเนื้อที่
ประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร (43,750) น้ำฝนเป็นแหล่งน้ำหลักที่เข้าสู่ทุ่ง
น้ำส่วนหนึ่งไหลมาจากเทือกเขาสามร้อยยอด 

ข้อมูล Ramsar Information Sheet

ข้อมูล Ramsar Map

 
 

 

อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า