หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน


ที่ตั้ง : อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
พื้นที่ : 3,568.00  ไร่  (5.71 ตร.กม.)
ระดับความสูงจากน้ำทะเล : ประมาณ 150-160 เมตร
ระวาง : 5638 III


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

         อ่างเก็บน้ำสนามบิน เดิมเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 มีการทำคันกั้นอ่างเก็บน้ำ มีลำน้ำหลายสายเชื่อมโยงกับอ่างเก็บน้ำ เช่น ห้วยลุมปุ๊ก ห้วยละเวีย โดยรวมเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ทุ่งโล่ง ทุ่งนาล้อมรอบ พื้นที่น้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 2.56 ตารางกิโลเมตร (1600 ไร่) ที่เหลือเป็นพรุหญ้า ระดับน้ำลึกเฉลี่ย 2-3 เมตร บริเวณที่ลุ่มใกล้เคียงส่วนใหญ่ทำนา

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

           พื้นที่รอบๆ อ่างเก็บน้ำสนามบินมีลักษณะเป็นลานตะพักลำน้ำระดับต่ำ ไม่มีสภาพป่าที่สมบูรณ์เหลืออยู่ มีแต่ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ขึ้นกระจัดกระจาย เป็นต้นว่า เต็ง รัง เหียง พลวง มะค่าแต้ กระบบ ประดู่ มะม่วงป่า แดง สะเดา หว้า เสม็ดทุ่ง
   
        พบนกอย่างน้อย 23 ชนิด เป็นนกน้ำ 21 ชนิด เป็นนกประจำถิ่น 4 ชนิด นกที่อพยพแต่มิใช่เพื่อการผสมพันธุ์ 7 ชนิด ได้แก่ นกกระสานวล (Ardea cinerea) นกกระสาแดง (A. purpurea) นกยางโทนน้อย (Egretta intermedia) นกกาบบัว (Mycteria leuco) เป็นต้น เป็นทั้งนกอพยพ และนกประจำถิ่น 10 ชนิด นกที่อพยพมาเพื่อผสมพันธุ์ 1 ชนิดได้แก่ นกปากห่าง (Anastomus oscitans) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก (globally threatened) ได้แก่เป็ดดำหัวดำ (Aythya baeri) เป็ดก่า (Cairina scutulata) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) ของประเทศไทย ได้แก่ เป็ดก่า ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่ นกกระสานวล นกกระสาแดง เป็ดหงส์ (Sarkidiornis melanotos) และเหยี่ยวดำ (Milvus migrans) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ เป็ดดำหัวดำ ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ เป็ดคับแค (Nettapus coromandelianus) นกกาบบัว เป็ดลาย (Anas querquedula) ชนิดที่พบเป็นประจำ ได้แก่ เป็ดแดง (Dendrocygna javanica)
            พบปลาอย่างน้อย 14 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสภาพมีแนวโน้ม ใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) พบปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) 4 ชนิด ได้แก่ ปลาซิวหางแดง (Rasbora borapetensis) ปลากระสูบจุด (Hampala dispar) ปลาตะเพียนขาว (Barbodes gonionotus) ปลาสร้อยนกเขา (Osteocheilus hasselti) ปลาในวงศ์ปลาหมอ (Anabantidae) ได้แก่ ปลาหมอไทย ( Anabus testudineus) ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลากระสูบจุด ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยนกเขา ปลาช่อน ( Channa striatus ) เป็นต้น
           ในอ่างเก็บน้ำพบพืชน้ำ 9 ชนิด พืชโผล่เหนือน้ำที่อยู่ริมอ่าง ได้แก่ แห้วทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) กกกลม (Scirpus mucronatus) กกเหลี่ยม (S. grossus) และหญ้าหวาย (Panicum repens) ส่วนที่เป็นพื้นน้ำมีบัวสาย (Nymphaea lotus) มากมาย พืชลอยน้ำได้แก่ จอกหูหนู (Salvinia cucullata) บัวเบา (Nymphoides indicum) ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica)

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

          เป็นแหล่งชุมนุมนกอพยพในฤดูหนาว โดยเฉพาะนกเป็ดน้ำ และนกกระยางจำนวนหลายพันตัว จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง
          มีหมู่บ้านอยู่รอบอ่างเก็บน้ำจำนวน 2 แห่ง ซึ่งมีอายุประมาณ 50 ปี ประชากรเป็นกลุ่ม ไทย-ลาว และวัฒนธรรม ไทย-เขมร รายได้ที่สัมพันธ์กับพื้นที่นี้ไม่มี น้ำในอ่างเก็บน้ำนำมาใช้ทำน้ำดิบผลิตประปาของอำเภอประโคนชัย

การจัดการและการคุกคาม  
 

         - ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 97 ตอนที่ 111 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
         - พื้นที่อ่างเก็บน้ำที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยรอบเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
         - มีการบุกรุกพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ การทำประมงมีผลรบกวนนกน้ำที่อาศัยในอ่างเก็บน้ำ 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า