หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  


ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง อ.ระโนด จ.สงขลา
         อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
เนื้อที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ : ประมาณ 457 ตารางกิโลเมตร
                                    (285,625 ไร่)

แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

             ทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ประกอบด้วย ป่าพรุน้ำจืดที่มีน้ำท่วมขังเกือบตลอดปี และหนองน้ำ ระหว่าง
ทะเลน้อยและทะเลหลวงมีแนวเนินทรายธรรมชาติสูงประมาณ 0.5 เมตร กั้นอยู่ มีคลองเชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลา กว้างประมาณ 2 กิโลเมตร ส่วนที่เป็นป่าพรุเสม็ดมีเนื้อที่ประมาณ 429 ตารางกิโลเมตร (268,125 ไร่) พื้นน้ำมีเนื้อที่
ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร (17,500 ไร่) ที่จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำถาวร น้ำลึก ประมาณ 1.1-1.2 เมตร ต้นน้ำของ
ทะเลน้อยมาจากเทือกเขาบรรทัด ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของทะเลน้อย น้ำไหลออกไปทางคลองนางเรียมและ
คลองยวนลงสู่ทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อยมีพื้นที่ผิวน้ำและปริมาตรน้ำเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้ำทะเล 

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

                ทะเลน้อยมีความหลากหลายของพรรณพืชแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ อันประกอบด้วยป่าพรุ
ป่าเสม็ด พื้นน้ำ ป่าดิบชื้น และพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งมีความสำคัญต่อการ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งสร้างรังวางไข่
และเป็นแหล่ง หาอาหารของนกและสัตว์ป่าประเภทอื่นๆ 
                พบนกอย่างน้อย 217 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นนกน้ำ เป็นนกประจำถิ่นอย่างน้อย 121 ชนิด นกอพยพที่มิใช่
เพื่อการผสมพันธุ์ 85 ชนิด นกที่อพยพผ่านตามฤดูกาล 11 ชนิด เช่น นกยางไฟหัวเทา (Ixobrychus eurhythmus)
เหยี่ยวดำ (Milvus migrans) นกซ่อมทะเลอกแดง (Limnodromus semipalmatus) เป็นต้น นกอพยพเพื่อการ
ผสมพันธุ์ 1 ชนิด ได้แก่ นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarum) เป็นที่อยู่อาศัยของนกที่อยู่ในสถานภาพ
ถูกคุกคามของโลก (globally threatened) ได้แก่ นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii) เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว
(Polihierax insignis) นกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) เป็ดดำหัวดำ (Aythya baeri) นกกระทุง (Pelecanus
philippensis
) ชนิดที่อยู่ใน สถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) ของประเทศไทย เช่น
นกตะกรุม นกกระทุง และเหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา (Ichthyophaga ichthyaetus) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์
(endangered) ได้แก่ นกกระสานวล (Ardea cinerea) นกกระสาแดง (A. purpurea) นกกาบบัว (Mycteria ceucocephala) นกช้อนหอยขาว (Threskiornis melanocephalus) เหยี่ยวดำ (Milvus migrans) เหยี่ยวปลา
เล็กหัวเทา (Icthyophaga nana) นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii) และนกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa
guttifer
) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว และชนิดที่อยู่
ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ นกยางลายเสือ (Gorsachius melanolophus) นกยาง
ไฟหัวเทา (Ixobrychus eurhythmus) เป็ดลาย (Anas querquedula) นกออก (Haliaeetus leucogaster) นกอีลุ้ม
(Gallicrex cinerea) นกเงือกกรามช้าง (Rhyticeros undulatus) นกแอ่นกินรัง (Aerodramus fuciphagus) นกแอ่น
หางสี่เหลี่ยม (A. maximus) และนกจาบธรรมดา (Ploceus phillippinus) นกที่พบมากที่สุด ได้แก่ นกยาง (Egretta
spp.
) พบประมาณ 5,000 ตัว รองลงมา ได้แก่ นกกาน้ำเล็ก (Phalacrocorax niger) นกกระสาแดง และเป็ดแดง
(Dendrocygna javanica) ในพื้นที่เกษตรกรรมพบนกหลากชนิดที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนกอพยพ รองลงมาเป็น
บริเวณขอบบึงของทะเลน้อย สำหรับบริเวณผืนน้ำเปิดโล่งของทะเลน้อยและควนขี้เสียน พบจำนวนชนิดของนก
ค่อนข้างน้อย แต่นกบางชนิดมีจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณควนขี้เสียนที่เป็นพื้นที่ป่าเสม็ด มีนกมาอยู่รวมกันมากกว่า
10,000 ตัว ในฤดูอพยพ และเป็นที่สร้างรังวางไข่ของนกอย่างน้อย 5 ชนิด ได้แก่ นกกาน้ำเล็ก นกกระสาแดง และ
นกยางเปีย (Egretta garzetta
                พบปลา 29 ชนิด เช่น ปลากระทุงเหว (Tylosurus strongylurus) ปลากระทุงเหวแม่หม้าย
(Hemirhamphus far) ปลากะสูบขีด (Hampala macrolepidota) ปลากริมควาย (Trichopsis vittatus)
ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ (Doryichthys boaja) ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasselti) ปลาเสือดำ (Nandus
nebulosus
) ปลาเสือสุมาตรา (Puntius partipentazona) ปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepis fasciatus) เป็นต้น
                พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกรวมทั้งสิ้น 12 ชนิด เช่นเขียดหลังปุ่มที่ราบ (Phrynoglossus martensii)
และกบหนอง (Rana limnocharis) เป็นต้น 
                พบสัตว์เลื้อยคลาน 29 ชนิด เช่น เต่าหวาย (Heosemys grandis) เต่าหับ (Cuora amboinensis) เหี้ย
(Varanus salvator) เป็นต้น และ
                พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 8 ชนิด เช่น ลิงแสม (Macaca fascicularis) นากเล็บสั้น (Aonyx cinerea)
และเสือปลา (Felis viverrina) เป็นต้น

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

           เป็นแหล่งรวมความหลากหลายของระบบนิเวศที่ซับซ้อนและอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร ถิ่นที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธุ์ สร้างรังวางไข่ของนกน้ำ และสัตว์ป่านานาชนิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง

การจัดการและการคุกคาม  
 

           ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 167 ลงวันที่ 29 เมษายน
พ.ศ. 2518 มีที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิครอบครองประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร (10,000 ไร่) หรือร้อยละ 35.01
ของเนื้อที่ทั้งหมด มีที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ประมาณ 112 ตารางกิโลเมตร (70,000 ไร่) หรือร้อยละ
24.51 ของเนื้อที่ ทั้งหมด มีที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือที่สาธารณประโยชน์อื่นๆ ประมาณ 135.7704 ตารางกิโลเมตร
(84,856.5 ไร่) หรือร้อยละ 29.71 ของเนื้อที่ทั้งหมด และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติประมาณ 49.23 ตารางกิโลเมตร
(30,768.5 ไร่) หรือร้อยละ 10.77 ของเนื้อที่ทั้งหมด ทะเลน้อยถูกบุกรุกเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชน และพื้นที่
เกษตรกรรม ยังคงมีการล่านกและสัตว์อื่นๆ เป็นแหล่งรับน้ำเสียและขยะจากชุมชน มีการเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลน้อย

รายละเอียดเพิ่มเติม >>