หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

ปากน้ำตรัง


ที่ตั้ง : อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง 
พื้นที่ : 100,000.00  ไร่  (160.00 ตร.กม.)
ระวาง : 4823 I, 4923 III,IV 


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

         แม่น้ำตรังมีต้นกำเนิดจากทิวเขานครศรีธรรมราชในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลเข้าเขตจังหวัดตรัง และออกสู่ทะเลที่อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง ยาวประมาณ 175 กิโลเมตร ปากแม่น้ำตรังปกคลุมด้วยป่าชายเลน เป็นบริเวณกว้างประมาณ 3085 ตารางกิโลเมตร (2,406.25 ไร่) มีลำคลองหรือร่องน้ำหลายสาย แตกแขนงอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน ลำคลองเหล่านี้ ได้แก่ คลองยาง คลองบางลัก คลองสินโต๊ะ คลองมะเกา คลองเกษม คลองกะเสมนุ้ย เป็นต้น ถัดจากป่าชายเลนออกไป เมื่อน้ำทะเลลดระดับลงจะปรากฏหาดเลนหลายแห่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำจำนวนมาก

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

          ป่าชายเลนบริเวณปากน้ำพบพันธุ์ไม้อย่างน้อย 20 ชนิด จากริมน้ำเป็นรำแพน (Sonneratia albaลำแพนหิน (S. griffithiiแสมดำ (Avicennia officinalisแสมขาว (A. alba ) ตามด้วยโกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronataและโกงกางใบเล็ก (R. apiculataแนวหลังสุดของป่าชายเลนพบโปรงขาว (Ceriops decandraโปรงแดง (C. tagalตะบูนดำ(Xylocarpus moluccensisตะบูนขาว (X. granatumไม้เด่นที่พบ ได้แก่ แสมขาว โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ตาตุ่มทะเล (Excoecoria agallochaแสมดำซึ่งขึ้นหนาแน่นบริเวณริมคลอง ลึกจากริมคลองเข้ามาพบจาก (Nypa fruticansแป้งทะเล (Phoenix paludosaอัคคีทวารทะเล (Premna obtusifoliaตีนนก (Vitex pinnataและหูกวาง (Terminalia catappaส่วนไม้พื้นล่างของป่าส่วนใหญ่เป็นเหงือกปลาหมอ (Acanthus illicifoliusและเถากระเพาะปลา (Finlaysonia maritima)

           พบนกอย่างน้อย 90 ชนิด บริเวณป่าชายเลนและหาดเลนเป็นนกน้ำ นกชายเลนอย่างน้อย 49 ชนิด นกประถิ่น 54 ชนิด ได้แก่ นกยางเขียว (Butorides striatusนกหัวโตมลายู(Charadrius peroniiนกกระเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensisนกนางอ่นตะโพกแดง(Hirundo dauricaนกกระจ้อยป่าโกงกาง (Gerygone suphureaนกโกงกางหัวโต(Pachycephala grisolaนกอพยพแต่มิใช่เพื่อการผสมพันธุ์ 34 ชนิด ได้แก่ นกกระสานวล(Ardea cinereaนกกระสาแดง (A. purpureaนกทะเลขาแดงธรรมดา (Tringa totanusนกชายเลนน้ำจืด (T. glareolaนกตีนเทียน (Himantopus himantopusนกนางนวลแกลบเคราขาว (Chlidonias hybridusนกอพยพผ่านตามฤดูกาล 1 ชนิด ได้แก่นกจาบคาหัวเขียว(Merops philippinusนกอพยพเพื่อผสมพันธุ์ 1 ชนิด ได้แก่ นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarumชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก (globally threatened) ได้แก่ นกหัวโตมลายู ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ของประเทศไทย ได้แก่ นกหัวโตมลายู ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ นกออก (Haliaeetus leucogasterเหยี่ยวฮอบบี้ (Falco severus)

          พบปลาอย่างน้อย 50 ชนิด ได้แก่ ปลากระบอก(Mugil spp.) หลายชนิด ปลาข้าวเม่า(Ambassis spp.) หลายชนิด ปลากระพง (Lutjanus spp.) หลายชนิด ปลากะรัง(Epinephelus spp.) ปลาแป้น (Leiognathus spp.)

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

         - ป่าชายเลนบริเวณนี้สามารถอำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงในรูป ฟืน ถ่าน และผลิตผลอื่นๆ กับประโยชน์ทางอ้อมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้มีการประมงโดยการจับปลา หาปู เลี้ยงปลาในกระชัง ทำนากุ้ง และการทำไม้สัมปทานโครงการป่าเลน บริเวณใกล้เคียงมีการทำสวนยางพาราและสวนมะพร้าว มีการทำประมงในบริเวณนี้ในลักษณะต่างๆ ทั้งการจับปลา หาหอย ปู และสัตว์น้ำอื่นๆ มีการเก็บไม้ ทำฟืน และเผาถ่าน 

การจัดการและการคุกคาม  
 

         - เป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยนิเวศวิทยาป่าชายเลนกันตัง
         - ป่าชายเลนริมคลองเตะหลังและแม่น้ำเคี่ยม อยู่ในเขตการดูแลของสถานีวิจัยนิเวศวิทยาป่าชายเลนกันตัง
         
- -พื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณปากแม่น้ำตรังฝั่งตะวันตกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเจ้าไหม ส่วนบริเวณเกาะลิบงซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำตรังและชายทะเลฝั่งตะวันออกอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
         - ปากน้ำตรังได้รับน้ำเสียที่ถูกระบายจากชุมชน จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากโรงงานอุตสาหกรรม ป่าชายเลนบางแห่งถูกบุกรุกเพื่อทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า