หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


การดำเนินงานอื่นๆ
 


ความเป็นมาร่างแผนกลยุทธ์ไตรวรรษ (Triennium strategic plan) สำหรับปี 2556-2558

                  สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้จัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 11 เพื่อติดตามผลการ
ดำเนินงานของประเทศภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาให้การรับรองต่อข้อเสนอแนะต่างๆ แผนกลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายของอนุสัญญาฯ ตลอดจน
แผนการดำเนินงานของอนุสัญญาฯ ในระหว่างวันที่ 6 – 13 กรกฎาคม 2555 ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ซึ่งในการประชุมครั้งนั้นสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ได้รับรองข้อมติ 22 ข้อ ซึ่งมีเรื่องแผนกลยุทธ์ไตรวรรษ (Triennium strategic plan) สำหรับปี 2556-2558 เป็นแผนการดำเนินงาน
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดในระยะปี 2556-2558 เพื่อสนองต่อข้อมตินี้ (COP11 DR.3 Rev.1) ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ตระหนักถึงการดำเนินงานของอนุสัญญาฯ ที่ช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายไอจิ ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและรองรับการปรับแผน
กลยุทธ์ 2551-2558 สำหรับช่วงปี 2556-2558 ในเบื้องต้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงาน
กลางอนุสัญญาฯ ได้ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานของประเทศไทย ที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคี สมัยที่ 11  เพื่อจัดทำ (ร่าง)
แผนกลยุทธ์ไตรวรรษ สำหรับปี 2556-2558 ตามข้อมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 11 และได้เวียน(ร่าง) แผนกลยุทธ์ ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ความคิดเห็นต่อร่างแผนที่ดำเนินการตามผลการประชุมสมัชชาภาคีฯ ทั้งได้เสนอต่อคณะทำงาน
วิชาการการจัดการพื้นที่ชุมน้ำ และคณะอนุกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ำ ตามลำดับ