หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ
 

อุทยานแห่งชาติหาดวนกร


อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีพื้นที่ 23,750.00  ไร่  (38.00 ตร.กม.)
ระวาง : 4931 IV, 4932 III 


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

          อุทยานแห่งชาติหาดวนกรมีหาดทรายที่สวยงาม คือ หาดวนกร ซึ่งยังคงความธรรมชาติอยู่ ความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร มีอ่าวมะค่าเป็นบริเวณคุ้งน้ำ ชายฝั่งมีโขดหินตลิ่งชัน มีเกาะเล็กๆ 2 เกาะ คือ เกาะจาน และเกาะท้ายรีย์ ซึ่งเป็นแหล่งสัมปทานรังนกนางแอ่น และมีปะการังธรรมชาติอยู่ในบริเวณท้ายเกาะ อุทยานฯ แห่งนี้มีส่วนที่เป็นเนื้อดิน เนื้อที่ประมาณ 22.64 ตารางกิโลเมตร (14,150 ไร่) และพื้นน้ำประมาณ 15.36 ตารางกิโลเมตร(9,600 ไร่) ส่วนที่เป็นพื้นดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังด้วนและป่าห้วยยาง ในตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง และตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลำห้วยที่สำคัญคือ ห้วยคลองพินจร

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

          พบนกอย่างน้อย 325 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก (globally threatened) ได้แก่ นกตะกรุม (Leptoptilos javanitus) นกกระทุง (Pelecanus philippensis) นกอินทรีปีกลาย (Aquila clanga) นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii) นกซ่อมทะเลอกแดง (Limnodromus semipalmatus) นกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer) นกชายเลนปากช้อน (Eurynorhynchus pygmaeus) นกลุมพูแดง (Columba punicea) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) ของประเทศไทย  ได้แก่ นกตะกรุม นกกระทุง เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา (Ichthyophaga ichthijaetus) นกเค้าใหญ่สีคล้ำ (Bubo coromandus) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่ นกกาน้ำใหญ่ (Phalacrocarax carbo) นกกระสานวล (Ardea cinerea) นกกระสาแดง (A. purpurea) นกกาบบัว (Mycteria leucocephala) นกช้อนหอยขาว (Threskiornis melanocephalus) เหยี่ยวดำ (Milvus migrans) นกอินทรีย์ปีกลาย นกอินทรีย์หัวไหล่ขาว (Aquila heliaca) นกทะเลขาเขียวลายจุด นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ (Sterna bergii) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ นกหัวโตมลายู นกชายเลนปากช้อน นกเปล้าหางเข็มหัวปีกแดง (Treron seimundi) นกลุมพูแดง นกหัวขวานใหญ่สีดำ (Dryocopus javensis) นกแซวสวรรค์หางดำ (Terpsiphone atrocaudata) นกปลีกกล้วยหูเหลืองใหญ่ (Arachnothera flavigaster ) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ เหยี่ยวแดง (Haliatur indus) นกออก (Haliaeetus leucogaster) เหยี่ยวฮอบบี้ (Falco severus) นกคุ่มสี (Coturnix chinensis) นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea) นกกระแตหัวเทา (Vanellus cinereus) นกอีก๋อยสะโพกสีน้ำตาล (Numenius madagascariensis) นกนางนวลแกลบเล็ก (Sterna albitrons) นกเปล้าอกม่วงสีน้ำตาล (Treron bicincta)  นกลุมพู (Ducula aenea) นกลุมพูขาว (D.bicolor) นกเค้าป่าหลังจุด (Strix seloputo) นกหัวขวานใหญ่สีเทา (Muelleripicus pulverulentus) นกแอ่นกินรัง (Aerodramus fuciphagus) นกจับแมลงคิ้วเหลือง (Ficedula narcissina) นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) นกกระติ๊ดแดง (Amandava amandava) นกกระติ๊ดเขียว (Erythrura aureola) นกกระจาบปีกอ่อนอกเหลือง (Emberiza aureola) นกพญาไฟตะโพกสีน้ำตาล (Pericrocotus cantonensis) นกอินทรีย์ใหญ่สีน้ำตาล (Aquilani palensis)

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

         เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกและสัตว์นานาชนิด ช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติของชายฝั่งทะเล รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญ 

การจัดการและการคุกคาม  
 

         - ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 126 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2535
         - ถูกคุกคามจากการลักลอบล่าสัตว์ป่า เช่น กระรอก อีเห็น ไก่ป่า กระต่ายป่า ทำให้สัตว์ป่าจำนวนลดลง และปัญหาการจัดการคือ บุคคลากรไม่เพียงพอ ที่พักไม่เพียงพอให้บริการ  อาคารสิ่งก่อสร้างเก่าทรุดโทรม งบประมาณไม่พอจะซ่อมแซม น้ำดื่มน้ำใช้ไม่มีคุณภาพ ในหน้าแล้งเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาจำนวนมากน้ำไม่พอใช้และเกิดปัญหาขยะมูลฝอย  

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า