หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ
 

แม่น้ำวัง


ที่ตั้ง : มีต้นกำเนิดที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไหลผ่านเขต
         อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมือง อำเภอเกาะคา อำเภอสบปราบ
         อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 
เป็นประเภทแม่น้ำขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี แอ่งน้ำ วังน้ำในแม่น้ำ

แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

             แม่น้ำวังมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาในเขตอำเภอวังเหนือ เป็นแม่น้ำสายสั้นมีความยาว 460 กิโลเมตร มีแม่น้ำ
สาขาที่สำคัญ คือ แม่น้ำสอย และน้ำแม่ตุ๋ย มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาทางด้านตะวันตก ในเขตแดนจังหวัดลำปางกับ
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

             ภาพภูมิประเทศตอนบนของลุ่มน้ำแม่น้ำวังเป็นเทือกเขาและป่าไม้มีความลาดชันลดลงเมื่อไหลใกล้
อ่างเก็บน้ำ เขื่อนกิ่วลม พื้นที่ตอนล่างของเขื่อนกิ่วลมเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่อยู่ในเขตอำเภอเมืองลำปาง อำเภอ
เกาะคา อำเภอสบปราบก่อนที่จะไหลผ่านที่ราบแคบๆตาหุบเขาและไหลเข้าสู่พื้นที่ราบในเขตจังหวัดตากไปบรรจบ
แม่น้ำปิงที่อำเภอบ้านแตง ลุ่มน้ำแม่น้ำวังมีพื้นที่ลุ่มน้ำเกือบทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดลำปาง

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

             พบปลาอย่างน้อย 75 ชนิด ปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสลาด (Notopterus notoplepis) ปลาตะเพียนขาว 
(Puntius gonionotus) ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasselti ) ปลานางอ้าว (Barilius guttatus) ปลาสร้อยขาว 
(Cirrhinus jullieni ) ปลากระสูบขีด (Hampala macrolepidota) ปลาแก้มช้ำ (Puntius orphoides) ปลาตะพาก 
(Puntius daruphani )

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

           เป็นแหล่งน้ำสำหรับการชลประทาน การอุปโภคบริโภค การผลิตกระแสไฟฟ้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
และเป็นแหล่งทำการประมง โดยมีพื้นที่เกษตรกรมในโครงการชลประทานรวม 274.544 ตารางกิโลเมตร
(171 , 590 ไร่)

การจัดการและการคุกคาม  
 

           สภาพลำน้ำลำธารตื้นเขินเนื่องจากฤดูฝนน้ำป่าไหลหลากชะหน้าดินลงมาตามพื้นที่ซึ่งลาดชันทำให้ตะกิน
ในลำน้ำ ส่งผลให้เก็บน้ำได้น้อยในฤดูแล้ง 

           บริเวณต้นน้ำลำธารในอำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่มและกิ่งอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีการบุกรุกป่า
เพื่อทำไร่เลื่อนลอยและลักลอบทำไม้เพื่อการค้า ทำให้เกิดการพังทลายของดิน นอกจากนั้นยังมีปัญหาการ
กัดเซาะตลิ่ง เช่น ในอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า